Võta meiega ühen­dust – vasta­me sulle esime­sel võimalusel

Reklaamalused

Reklaamstendid

Kuigi kaunis müügi­pa­kend on suureks abiks toode­te eris­ta­misel, on vahel tarvis mida­gi veel­gi konku­ren­dist eris­tu­va­mat ja rohkem klien­di pilku püüd­vat. Selleks on hea variant soeta­da müügi­alus, mis on väik­sem või suurem klien­di soovi­tud kujun­du­se­ga riiul, stend või muu laad­ne toode, mille­le oma ägedad tooted saab paigu­ta­da ning selle kaup­lu­ses, messil või mujal välja panna.

Milline reklaamalus valida?

Liht­sa­mad reklaa­ma­lu­sed võivad olla eest avatud karbid, millel on taga veidi suurem tahvel kujun­du­se­ga. Selli­se­le müügi­alu­se­le on sobi­lik näiteks paigu­ta­da brošüü­rid, flaie­rid või voldi­kud, mida on aluselt mugav võtta. Suure­mad reklaam­stendid võivad meenu­ta­da riiu­leid, kuhu mitme­le reale saab tooteid paigu­ta­da. Sarna­se eesmär­gi­ga on alus­kas­tid, millel küll puudu­vad riiu­lid, kuid mille peale on võima­lik paigu­ta­da mis tahes toode. Selli­seid reklaa­ma­lu­seid sobib kasu­ta­da kaup­lus­tes või messi­del toode­te silma­paist­va­maks esit­le­miseks. Neid on kergelt võima­lik lahti võtta ja kokku panna, mis muudab omakor­da selle trans­por­ti­mise märki­mis­väär­selt kergemaks.

Müügi­alus püüab kergelt klien­di tähe­le­pa­nu, kuid veel­gi aitab selle­le kaasa ainu­laad­ne ja pilku­püü­dev kujun­dus. Seetõt­tu pea nõu enda kujun­da­ja­ga ning faili­de ette valmis­ta­misel lähtu­ge meie nõue­test. Kui Sul paras­ja­gu kujun­da­jat ei ole, oleme nõus sulle abiks olema ka kujun­duse loomisel.

Miks usaldada Lemon Printi?

Lemon Print on juba aasta­küm­mend tegut­se­nud trüki­ko­da, mis pakub täna­päe­va tehno­loo­gial põhi­ne­vat trüki­tee­nust koos erine­va­te reklaa­ma­lus­te, reklaams­ten­di­de ja muude reklaam­pinda­de­ga. Näiteks paku­me tradit­sioo­ni­list ofset-trük­ki, võima­lus­te­roh­ket digi­trük­ki ning vaja­du­sel ka järel­tööt­lust. Samu­ti võid tutvu­da meie tehtud tööde­ga, mis annab sulle ülevaa­te meie tehtud projek­ti­dest ning ehk on need ka sulle sobi­va reklaam­pin­na vali­misel abiks. Tutvu ise või lase kujun­da­jal tutvu­da meie nõue­te­ga, et teada saada, mis on oluli­ne reklaa­mi kujun­da­misel reklaam­pinda­de­le. Oleme nõus sinu­ga koos­töös tege­ma erila­hen­dusi – näiteks vaja­du­sel saame olla abiks kujun­duse osas ning aida­ta teos­ta­da ka kõige nõud­li­ku­mad soovid trüki osas. Lisaks, veen­du­maks projek­ti ootus­pä­ra­ses teos­tuses, valmis­ta­me enne toot­mi­s­e­ga alus­ta­mist prototüübi.

Võta meiega ühen­dust ja leiame koos sulle või sinu ette­võt­te­le sobi­li­ku lahenduse.

Valik populaarsemaid lahendusi —

Reklaamstend flaieritele/voldikutele
Reklaamstend-riiul
Aluskast
Kuusnurk-kast
Püramiid-kast jalaga

Küsi personaalset pakkumist