Võta meiega ühen­dust – vasta­me sulle esime­sel võimalusel

Pop-upid

Turvaväravareklaamid

Pop-upid ning turva­vä­ra­va­rek­laa­mid on suure­pä­ra­sed suure­ma­te mõõt­me­te­ga reklaam­pin­nad. Tege­mist on ellip­si­ku­ju­lis­te kokku­vol­di­ta­va­te toru­de­ga, mille mõle­mal küljel on sama või erinev trükk.

Turva­vä­ra­va­rek­laa­me kasu­ta­tak­se ümber poodi­des asuva­te turva­vä­ra­va­te (sellest tule­ne­valt tuntak­se neid ka nime­de all turva­vä­ra­va­ka­te ja turvaväravaümbris).

Pop-upid on olemu­selt sarna­sed, kuid sisse pannak­se kummi­de­ga mehha­nism, mis võimal­dab pop-upi üles sead­mist iseseis­valt. Kokku paki­tu­na võta­vad sellist tüüpi trüki­sed võrd­le­mi­si vähe ruumi ning suure­ma kogu­se trans­por­ti­mi­ne ning hoius­ta­mi­ne on selle võrra liht­sam. Rääki­ma­ta väga kiirest ning liht­sast paigaldamisest.

Enamas­ti on selli­sed trüki­sed valmis­ta­tud karton­gist ning kaetud mati või läiki­va lami­naa­di­ga. Paki­tak­se ühekau­pa kiles­se või vaja­du­sel karton­gist ümbrikusse.

Mis vahe on pop-upil ja turvaväravareklaamil?

Turva­vä­ra­va­rek­laa­me kasu­ta­tak­se erine­va­tes poodi­des asuva­te turva­vä­ra­va­te ümber. Sellest tule­ne­valt tuntak­se neid ka nime­de all turva­vä­ra­va­ka­te ja turva­vä­ra­va­ümb­ris. Turva­vä­ra­va­test möödu­vad kõik poekü­las­ta­jad, mistõt­tu ei jää reklaam kind­las­ti märkamatuks.

Pop-upid on olemu­selt sarna­sed roll-up reklaami­de­ga, kuid need on pigem roll-upi suure­pä­ra­seks alter­na­tiiviks – nad on eris­tu­vad ja ellip­si­ku­ju­li­sed. Sisse pannak­se kummi­de­ga mehha­nism, mis võimal­dab pop-upi üles sead­mist iseseis­valt. Kokku paki­tu­na võta­vad sellist tüüpi trüki­sed võrd­le­mi­si vähe ruumi ning suure­ma kogu­se trans­por­ti­mi­ne ning hoius­ta­mi­ne on selle võrra liht­sam, rääki­ma­ta väga kiirest ning liht­sast paigaldamisest.

Toode­te­le trüki­tak­se peale sinu või sinu kujun­da­ja kujun­da­tud disain. Selleks, et kujun­da­da sobiv reklaam­pin­na kujun­dus, mis vastab pop-up või turva­vä­ra­va reklaa­mi mõõtu­de­ga, tutvu meie nõue­te­ga.

Enamas­ti on selli­sed trüki­sed valmis­ta­tud karton­gist. Lisaks on kartong kaetud mati või läiki­va lami­naa­di­ga, mis annab reklaa­mi­le kena efek­ti, pakub oluli­selt kait­sed ning lisab vastu­pi­da­vust. Trüki­sed paki­tak­se ühekau­pa kiles­se või vaja­du­sel karton­gist ümbri­kus­se. Neid on kerge kokku pakki­da, mis teeb ka nende trans­por­di kergeks ja mugavaks.

Reklaami­de trük­ki­misel kasu­ta­tak­se täna­päe­vast tehno­loo­giat –  kvali­teet­set ofset-trük­ki või võima­lus­te­roh­ket digitrükki.

Miks usaldada Lemon Printi?

Lemon Print pakub kaas­aeg­seid ja mitme­külg­seid lahen­dusi sinu­le ja sinu ette­võt­te­le. Oleme võit­nud trüki­teh­no­loo­gia vallas klien­ti­de usal­duse oma kvali­teet­se toodan­gu, hea klien­di­tee­nin­du­se­ga ja paind­li­ke ostu- ja makse­tin­gi­mus­te tõttu. Tutvu ka meie tehtud tööde­ga, mis annab hea ülevaa­te meie siia­ni koos­ta­tud trükis­test ning on ehk inspi­rat­sioo­niks või abiks ka sulle sobi­va lahen­duse leidmiseks.

Aita­me sinu­ga koos vali­da välja sobi­va pop-up ja turva­vä­ra­va reklaa­mi koos suure­pä­ra­se hinna­ga. Võta julgelt ühen­dust ja saada meile päring oma mure või sooviga.

Valik populaarsemaid lahendusi —

Pop-up (üles pandud)
Pop-up (volditud)
Pop-up (erikujuline)
Turvaväravareklaam

Küsi personaalset pakkumist