Võta meiega ühen­dust – vasta­me sulle esime­sel võimalusel

Meist

Lemon Print asub Tallin­nas, Kopli pikka­de toot­mis­tra­dit­sioo­ni­de­ga linna­osas. Erine­vad logis­ti­li­sed võima­lu­sed kauba­va­he­tu­seks maail­ma­ga on siin lähedal.

Ette­võ­te on asuta­tud aastal 2008 ning oleme selle ajaga leid­nud turul kind­la koha, säili­ta­des oma noorus­li­ku ener­gia ja valmis­ole­ku põne­va­teks väljakutseteks.

Meie toode­te ja teenus­te valik katab väga mitme­su­gu­sed vaja­du­sed: visiit­kaar­ti­dest ja brošüü­ri­dest kuni etiket­ti­de, paken­di­te ja müügitoetusmaterjalideni.

Tööta­jad on oma ala profes­sio­naa­lid, kellel on aasta­te­pik­ku­sed koge­mu­sed. Suuda­me suure­pä­ra­se mees­kon­na abil ellu viia klien­ti­de kõige erili­se­mad soovid.

Trüki­teh­no­loo­gia on kaas­aeg­ne ja mitme­külg­ne ning suuda­me tänu selle­le pakku­da suure­pä­rast kvali­tee­ti ja kiiret tarnet.

lemon print trükikoda