Võta meiega ühen­dust – vasta­me sulle esime­sel võima­lu­sel

Trükikoda Lemon Print

Suurepärane kvaliteet ja kiire tarne

Virtuaal­sed ühed ja nullid on kõik­jal meie ümber, kuid ometi on nad kuida­gi võõrad ja kauged. Paber on selle kõrval erakord­selt vahe­tu ning perso­naal­ne. See on kuida­gi soe ja mõnus. Trükk on meid lumma­nud ja edasi kandud sajan­deid ning teeb seda ka siis, kui aku tühjaks saab või eelmi­ne faili­for­maat uue kõrval loeta­ma­tuks muutub.

Luba meil aida­ta sind õige­le raja­le ning jätta jälg oma klien­ti­de ja part­ne­ri­te süda­me­tes­se.

Valmis­tu­me sinu ideid ellu viima 0

Trükikoda Lemon Print

Suurepärane kvaliteet ja kiire tarne

Virtuaal­sed ühed ja nullid on kõik­jal meie ümber, kuid ometi on nad kuida­gi võõrad ja kauged. Paber on selle kõrval erakord­selt vahe­tu ning perso­naal­ne. See on kuida­gi soe ja mõnus. Trükk on meid lumma­nud ja edasi kandud sajan­deid ning teeb seda ka siis, kui aku tühjaks saab või eelmi­ne faili­for­maat uue kõrval loeta­ma­tuks muutub.

Luba meil aida­ta sind õige­le raja­le ning jätta jälg oma klien­ti­de ja part­ne­ri­te süda­me­tes­se.

Ajalehepaberisse mähkimine on öko aga poeriiulil kahvatuvõitu.

Pakendid

Naabril on roll-up aga sina oled ju mitmeid kordi tuusam.

Pop-upid

Toredam, kui keskuste koridorides kliente taga ajada.

Reklaamalused

Markeriga peale kirjutamisest tuhat korda vingem.

Kleebisetiketid

Sinisest esmaspäevast pöörase reedeni. Sinu silme ees. Kogu aeg.

Kalendrid

Neile, kellele ei meeldi trahvisaamise loterii ja närvikõdi.

Parkimiskellad

Nii sa saadki teada, et praegu on “Happy Hour“ või 2=3.

Lauarääkijad

Võbeleb mööda kõndides riiuli küljes omajagu kelmikalt.

Riiulirääkijad

Maagiline sõnumite näitamise sein. Kaasaskantava kotiga.

Roll-up stendid

Väärilise lugemisvara esitlemiseks. Aku tühjaks ei saa.

Brošüürid

visiitkaartid
Ärikohtumine ilma visiitkaardita on nagu vann ilma veeta.

Visiitkaardid

Näita mulle veel ägedaid asju.

Kõik tooted

Ajalehepaberisse mähkimine on öko aga poeriiulil kahvatuvõitu.

Pakendid

Naabril on roll-up aga sina oled ju mitmeid kordi tuusam.

Pop-upid

Toredam, kui keskuste koridorides kliente taga ajada.

Reklaamalused

Markeriga peale kirjutamisest tuhat korda vingem.

Kleebisetiketid

Sinisest esmaspäevast pöörase reedeni. Sinu silme ees. Kogu aeg.

Kalendrid

Neile, kellele ei meeldi trahvisaamise loterii ja närvikõdi.

Parkimiskellad

Nii sa saadki teada, et praegu on “Happy Hour“ või 2=3.

Lauarääkijad

Võbeleb mööda kõndides riiuli küljes omajagu kelmikalt.

Riiulirääkijad

Maagiline sõnumite näitamise sein. Kaasaskantava kotiga.

Roll-up stendid

Väärilise lugemisvara esitlemiseks. Aku tühjaks ei saa.

Brošüürid

visiitkaartid
Ärikohtumine ilma visiitkaardita on nagu vann ilma veeta.

Visiitkaardid

Näita mulle veel ägedaid asju.

Kõik tooted

2008

AASTAST ALATES

20000

JA ENAM TEHTUD TÖÖD

2008

AASTAST ALATES

20000

JA ENAM TEHTUD TÖÖD

Meie kliendid

“Pöör­dusi­me Lemon Print’i poole täies­ti tavalis­te reklaam­trükis­te telli­mu­se soovi­ga, mille­st tänu ette­võt­te mees­kon­na avatud suhtu­mise­le ja kaasa­mõt­le­mise­le, sündi­sid erakord­selt ägedad ja inno­vaa­ti­li­sed tooted! Lemon Print’i puhul saab kindel olla nii täht­ae­ga­dest kinni­pi­da­mises kui trükis­te kõrges kvali­tee­dis. Lemon Print on kindel valik!”

Karin, Washi

“Minu jaoks on Lemon Print hea koos­töö­part­ner, kes tunneb hästi oma vald­kon­da ja suudab anda liht­said ja selgeid varian­te minu soovi­de täit­miseks. Oluli­seks ongi just lisandää­väär­tus konsul­tat­sioo­ni­de näol. Tuuak­se välja erine­vad hinda­de varian­did koos plus­si­de ja miinus­te­ga.

Mulle meel­dib, kui saame kesken­du­da oma põhi­te­ge­vu­se­le ja ei pea lasku­ma trüki­teh­ni­lis­tes­se otsus­tes­se. Meile sobib, kui selle teema­ga tege­le­vad oma ala asja­tund­jad.

Olen leid­nud meile sobi­va koos­töö­part­ne­ri.”

Gen Vagu­la, CEO, Ampron Smart LED Display Solu­tions

“Hea ja sujuv aasta­te­pik­ku­ne koos­töö. Kind­las­ti suur pluss on paind­lik­kus erine­va­te soovi­de lahen­da­misel ja kaasa­mõt­le­mi­ne, et saavu­ta­da kõigi­le osapoo­le­te­le parim võima­lik lahen­dus. Vastu­tu­le­li­kud, opera­tiiv­sed ning kind­las­ti tore­dad ja viisa­kad part­ne­rid.”

Liis Leppik, turun­duse projek­ti­juht, Coop Eesti Keskühis­tu

“Kasu­ta­me Lemon­print teenu­seid mitu aastat. Kuna meil tekib trüki­tee­nus­te vaja­dus tihti oota­ma­tult, siis on trüki­ko­da meile alati vastu tulnud ning teinud tarvi­li­kud tööd kiire­mi­ni kui muidu tavaks. Makse­tin­gi­mus­tes on Lemon­print osuta­nud väike­et­te­võt­ja­test telli­ja­te­le sobi­lik­ku paind­lik­kust, mille eest täna­me erili­selt.”

Ain, Prii Leib

“The people at Lemon Print are doing a great job – always! Profes­sio­nal, enthu­sias­tic and consis­tent quality – for a good price!”

Niels Benzin, Mana­ging Direc­tor
Benzin, Copen­ha­gen, Denmark

“Lemon Print is always help­ful and we always recei­ved good prin­ted job! We are very satis­fied with this company.”

Malin
Manses design
Sweden

“We have always recei­ved fast and profes­sio­nal service from Lemon Print. I can high­ly recom­mend it!”

Valt­te­ri, AD, Xonja

“We have recei­ved very good service from Lemon Print. The quality of work has been excel­lent and short deli­ve­ry time has been the reason we have concentra­ted our prin­ting jobs to Lemon Print.”

Mika, LUMI Acces­so­ries OY

“Great service! Lemon Print answers to my inqui­ries real­ly fast and they are always ready to help us in any ques­tions. Also the deli­ve­ry time has been fast and we have been real­ly pleased to the quality of the goods.”

Aino Virkamä­ki, Sales Mana­ger
NAPAKKA OY, Finland

“This was our first time using Lemon Print and it certain­ly won’t be our last.
The service was smooth, efficient and cost-effec­ti­ve and for a small business
in Finland like ours, Lemon Print offe­red an extre­mely compe­ti­ti­ve option for our
prin­ting needs. Fantas­tic custo­mer service throug­hout the process in English (or Finnish!)
from initial contact through the design phase to deli­ve­ring the final product.”

David Mac Dougall, Mana­ging Direc­tor
News Now Finland

Brändid, kelle jaoks oleme trükkinud

Vali meid oma trükipartneriks