Võta meiega ühen­dust – vasta­me sulle esime­sel võimalusel

Kaelarääkijad

Ukserääkijad

Peeglirääkijad

Kaela­rää­ki­jad on prak­ti­li­ne viis pude­li kaela­le paela­ga kinni­ta­da väike kaart või klam­mer­da­tud pisi­ke brošüür, mis tutvus­tab erine­vaid teisi tooteid, annab edasi muud huvi­ta­vat infor­mat­sioo­ni (näiteks retsep­tid jms) või tutvus­tab käimas­ole­vat kampaa­niat. Võima­lik on ka pabe­rist stant­si­da välja selli­ne kaela­rää­ki­ja, mis käib läbi augu otse pude­li kaelale.

Lisaks kaela­rää­ki­ja­te­le kasu­ta­tak­se ka ukse­rää­ki­ja­id ukse­lin­ki­del (näiteks hotel­li­des) ning peeg­li­rää­ki­ja­id auto­de taha­vaa­te­peeg­li­te küljes (näiteks laeva­des). Enamas­ti on nende puhul tege­mist ühest tükist välja stant­si­tud trükis­te­ga, mille ülemi­ne osa moodus­tab konk­su laad­se kuju.

Valik populaarsemaid lahendusi —

Kaelarääkija (brošüür)
Kaelarääkija (stantsitud)
Ukserääkija
Peeglirääkija

Küsi personaalset pakkumist