Võta meie­ga ühen­dust – vasta­me sulle esime­sel võimalusel

Yritys

Lemon Print sijait­see Tallin­nas­sa, pitkät valmis­tus­pe­rin­teet omaa­vas­sa Koplin kaupun­gin­osas­sa. Erilai­set logis­ti­set mahdol­li­suu­det tava­ran­vaih­toon muun maail­man kans­sa ovat tääl­lä lähellä.

Yritys on perus­tet­tu vuon­na 2008 ja olem­me löytä­neet mark­ki­noil­ta varman paikan säilyt­täen nuorek­kaan ener­giam­me ja valmiu­tem­me kiin­nos­ta­viin haasteisiin.

Tuote- ja palve­lu­va­li­koi­mam­me kattaa monen­lai­set tarpeet: käyn­ti­kor­teis­ta ja esit­teis­tä etiket­tei­hin, pakkauk­siin ja myynninedistysmateriaaleihin.

Työn­te­ki­jäm­me ovat alan­sa ammat­ti­lai­sia, joil­la on vuosien koke­mus. Erin­omai­sen tiimin avul­la pystym­me toteut­ta­maan asiak­kai­den erikoi­sim­mat­kin toiveet.

Paino­tek­no­lo­giam­me on nyky­ai­kai­nen sekä moni­puo­li­nen ja pystym­me sen ansios­ta tarjoa­maan erin­omais­ta laatua ja nopean toimituksen.

lemon print trükikoda