Võta meie­ga ühen­dust – vasta­me sulle esime­sel võimalusel

Suunnittelijalle

Digi­taa­li­nen alku­pe­räis­kap­pa­le on kompo­siit­ti-PDF ‑tiedos­to, joka on tehty
PDF/X‑1a:2001 stan­dar­din edel­lyt­tä­mäl­lä taval­la Acro­bat Distil­le­rin avulla.
Tilauk­ses­ta riip­puen joko CMYK:llä tai CMYK+SPOT ‑väreil­lä (PANTONE).

Ohjeita ja neuvoja suunnitteluun

 1. Sommi­tel­man on sijait­ta­va sivun keskel­lä sekä vastat­ta­va tilauk­ses­sa ilmoi­tet­tu­ja mittoja;
 2. Sama leik­kaus­va­ra (bleed) 3–5 mm on lisät­tä­vä kaik­kiin reunoihin;
 3. Paina­tuk­seen lähe­tet­tä­väs­sä PDF-tiedos­tos­sa ei saisi olla leik­kaus- ja liimaus­merk­ke­jä (tai vaih­toeh­toi­ses­ti näiden on jäätä­vä leik­kaus­va­ran ulkopuolelle);
 4. Sommi­tel­mas­sa käytet­tä­vien kuvien reso­luu­tio voisi olla 300 dpi;
 5. Mustis­sa (100 % K) paina­tuk­sis­sa ei tarvi­ta overprint ‑asetus­ta, sillä se lisä­tään auto­maat­ti­ses­ti RIP:ssä. Joskin suun­nit­te­lu­vai­hees­sa kannat­taa kiin­nit­tää huomio­ta siihen, että mustaa 1C/1M/1Y/100K tai rich black ‑väriä tuli­si käyt­tää ilman overprint ‑asetus­ta silloin, kun kuvat tai teks­tit näky­vät koko­naan tai osit­tain (muus­sa tapauk­ses­sa kuva tai väri voi näkyä alta);
 6. Suun­nit­te­luoh­jel­mis­ton Overprint Preview toimin­to on otet­ta­va käyt­töön, jotta overprint ‑toimin­toa ei vahin­gos­sa käytet­täi­si valkoi­sis­sa ja väril­li­sis­sä kohteissa;
 7. Suuri­ko­koi­nen 100 % K ‑pinta näytä­tä offset-paina­tuk­se­na suhteel­li­sen vaaleal­ta (harmaa), joten suun­nit­te­lu­vai­hees­sa kannat­taa käyt­tää rich black ‑sävyä (50C/40M/100K);
 8. Suun­nit­te­lu­vai­hees­sa on muis­tet­ta­va, että tärkeät kohteet ja teks­ti sijait­si­si­vat vähin­tään 3–5 mm pääs­sä reunoista;
 9. Esit­tei­den ja kirjo­jen tiedos­tois­sa on myös olta­va tyhjät sivut;
 10. Esit­tei­den ja kirjo­jen kannet on laadit­ta­va myös sivui­na. Liima­ni­dot­ta­vat paino­tuot­teet selkä­mys on asetel­ta­va eril­li­sel­le sivul­le tai tiedos­toon (bleed kaikis­sa reunois­sa ja sommi­tel­ma keskel­lä). Kannen voi tehdä myös lato­mal­la (esimer­kik­si silloin kun kuva on myös selkä­myk­ses­sä), mutta tällöin selkä­myk­sen leveys on ensin määriteltävä;
 11. Muotoon­leik­kaus­vii­vo­jen, lakan, folion jne. on olta­va omal­la sivul­laan (tiedos­tos­sa).

Muotoonleikkausviivat

Veit­si: punainen
Nuut­taus: vihreä
Lävis­tys: keltainen

Mikä­li asiak­kaan tiedos­tos­sa on käytet­ty SPOT ‑väre­jä, ne voidaan muut­taa CMYK ‑väreik­si, mutta tällöin on huomioi­ta­va se, että loppu­tu­los ei vält­tä­mät­tä vastaa alku­pe­räis­tä suunnitelmaa.

Rullan kelaussuunnan piirrokset