Võta meie­ga ühen­dust – vasta­me sulle esime­sel võimalusel

Toimitusehdot

VIRON PAINOTEOLLISUUSLIITON (ETTL) YLEISET TOIMITUSEHDOT
Vahvis­tet­tu ETTL:n yleis­ko­kouk­ses­sa 27. maalis­kuu­ta 2003.

ETTL:n halli­tuk­sel­la on valtuu­det muut­taa Ylei­siä toimi­tuseh­to­ja tarvit­taes­sa Viron velvoi­teoi­keus­lain mukaisesti
(yleis­ko­kouk­sen päätös 27.3.2003)

1. Käsitteet

Toimi­tuseh­dot – Nämä toimi­tuseh­dot (jäljem­pä­nä toimi­tuseh­dot) ovat vakio­eh­to­ja Viron velvoi­teoi­keus­lain tarkoi­tuk­ses­sa. Mikä­li sopi­muk­ses­ta ei toisin juon­nu, toimek­si­saa­ja ja tilaa­ja noudat­ta­vat toimi­tuseh­dois­sa säädettyä.
Toimek­si­saa­ja – ETTL:n jäsen
Tilaa­ja – ETTL:n jäse­nil­tä töitä ja palve­lu­ja tilaa­va asiakas
Osapuo­let – toimek­si­saa­ja ja tilaa­ja yhdessä
Työ – työt ja palve­lut, joita tilaa­jat tilaa­vat toimeksisaajilta
Tarjous – Viron velvoi­teoi­keus­lain mukai­nen tarjous (ofert)
Hyväk­syn­tä – Viron velvoi­teoi­keus­lain mukai­nen hyväksyntä
Mikä­li tilaa­jan ja toimek­si­saa­jan väli­ses­sä sopi­muk­ses­ta ei toisin juon­nu, toimek­si­saa­ja ja tilaa­ja noudat­ta­vat toimi­tuseh­dois­sa säädettyä.

2. Tarjous

2.1. Tarjous tarkoit­taa toimek­si­saa­jan tilaa­jal­le esit­tä­mää ehdo­tus­ta vastaa­van sopi­muk­sen solmi­mi­sek­si. Kysei­sen ehdo­tuk­sen täytyy olla riit­tä­vän yksi­tyis­koh­tai­nen (hinta, toimi­tusai­ka yms. tärkeät ehdot). Tarjouk­sen esit­tä­nyt toimek­si­saa­ja sitou­tuu tarjouk­sen hyväk­syes­sään suorit­ta­maan tarjouk­seen merki­tyn työn tarjouk­seen merki­tyin ehdoin. Tarjous on laadit­ta­va kirjal­li­ses­ti. Tarjous on voimas­sa 30 päivää lähet­tä­mi­ses­tä lukien.

2.2. Mikä­li toimek­si­saa­ja ei ole tilaa­jal­le esit­tä­mäs­sään tarjouk­ses­sa määri­tel­lyt sopi­muk­sen oleel­li­sia ehto­ja riit­tä­vän yksi­tyis­koh­tai­ses­ti, kyseis­tä tarjous­ta ei katso­ta toimek­si­saa­jan esit­tä­mäk­si tarjouk­sek­si, vaan sen katso­taan olevan toimek­si­saa­jan tarjous­ta koske­va ehdo­tus. Mikä­li tilaa­ja on esit­tä­nyt toimek­si­saa­jal­le tarjouk­sen eikä tarjouk­seen ole merkit­ty voimas­sao­loai­kaa, toimek­si­saa­ja on velvol­li­nen vastaa­maan tarjouk­seen 30 päivän kulues­sa vastaa­not­ta­mi­ses­ta lukien. Sekä tilaa­jan laati­ma tarjous että toimek­saa­jan hyväk­syn­tä on laadit­ta­va kirjallisesti.

2.3. Tarjous rauke­aa, mikä­li sitä ei ole hyväk­syt­ty määrä­tyn ajan kulues­sa tai mikä­li tarjouk­sen esit­tä­jäl­le on ilmoi­tet­tu tarjouk­sen hylkäämisestä.

2.4. Tarjouk­seen verrat­tu­na, merkit­tä­viä muutok­sia sisäl­tä­vän vastauk­sen esit­tä­mi­nen tarjouk­seen tarkoit­taa ensim­mäi­sen tarjouk­sen hylkää­mis­tä sekä uuden tarjouk­sen esittämistä.

2.5. Esitet­tyyn tarjouk­seen verrat­tu­na epäolen­nai­sia muutok­sia sisäl­tä­vä vastaus tarkoit­taa puoles­taan tarjouk­sen hyväk­sy­mis­tä. Hyväk­syn­tä on kysees­sä silloin, kun tarjouk­sen esit­tä­nyt osapuo­li ei ilmoi­ta muutos­ten hylkää­mi­ses­tä kolmen päivän kulues­sa tarjouk­sen vastaa­not­ta­mi­ses­ta. Mikä­li tarjouk­sen esit­tä­jä ei ilmoi­ta hylkää­mi­ses­tä, sopi­muk­sen sisäl­lön muodos­ta­vat tarjouseh­dot yhdes­sä hyväk­syn­nän sisäl­tä­mien muutos­ten kanssa.

2.6. Tarjouk­sen laatii toimek­si­saa­ja yleen­sä veloi­tuk­set­ta. Mikä­li tilaa­ja on ehdot­ta­nut toimek­si­saa­jal­le sellai­sen tarjouk­sen esit­tä­mis­tä, jonka laati­mi­nen edel­lyt­tää toimek­si­saa­jal­ta tavan­omais­ta suurem­paa työmää­rää ja kustan­nuk­sia (malli­kap­pa­lei­den ja näyt­tei­den valmis­ta­mi­nen yms.), toimek­si­saa­ja voi ennen tilaa­jan ehdo­tuk­sen hyväk­sy­mis­tä esit­tää tilaa­jal­le laskun tarjouk­sen laadin­nas­ta. Tällöin toimek­si­saa­ja on velvol­li­nen laati­maan tarjouk­sen vasta sen jälkeen, kun tilaa­ja on maksa­nut laskun.

2.7. Toimek­si­saa­ja esit­tää tarjouk­sen aina kysei­sel­le tilaa­jal­le. Tilaa­jal­la ei ole oikeut­ta luovut­taa tarjouk­sen sisäl­töön liit­ty­vää tietoa kolman­sil­le tahoil­le. Toimek­si­saa­jal­la ei ole myös­kään oikeut­ta ilmoit­taa kolman­sil­le henki­löil­le tilaa­jan kans­sa tapah­tu­van yhtey­den­pi­don aika­na saami­aan liike­toi­min­taan liit­ty­viä tietoja.

2.8. Mikä­li toimek­si­saa­ja on liit­tä­nyt tarjouk­seen piirus­tuk­sia, malli­kap­pa­lei­ta yms. aineis­toa (jäljem­pä­nä aineis­tot), nämä aineis­tot on suojat­tu teol­lis- ja teki­jä­noi­keuk­sil­la, jotka kuulu­vat toimek­si­saa­jal­le. Tilaa­jal­la on oikeus käyt­tää aineis­toa ainoas­taan päät­tääk­seen tarjouk­sen hyväk­sy­mi­ses­tä tai hylkää­mi­ses­tä. Tilaa­jal­la ei ole oikeut­ta välit­tää aineis­toa kolman­sil­le tahoil­le, käyt­tää sitä itse omas­sa liike­toi­min­nas­saan tai muut­taa aineistoa.

2.9. Tarjouk­sen hyväk­sy­mi­nen tarkoit­taa sopi­muk­sen solmi­mis­ta osapuol­ten välil­lä. Tarjouk­ses­sa määrit­te­le­mät­tö­mis­sä asiois­sa nouda­te­taan toimitusehtoja.

3. Hinta

3.1. Hinnan on ilmet­tä­vä tarjouk­ses­ta. Tarjouk­ses­ta on myös ilmet­tä­vä sisäl­tyy­kö arvon­li­sä­ve­ro hintaan vai lisä­tään­kö se hintaan. Mikä­li toimek­si­saa­ja vaatii tilaa­jal­ta hinnan maksa­mis­ta osit­tain tai koko­naan ennak­koon, tarjouk­seen tehdään vastaa­va merkintä.

3.2. Tarjouk­sen sisäl­tä­mä hinta voi poike­ta töiden suorit­ta­mi­sen lopul­li­ses­ta hinnas­ta ainoas­taan silloin kun osapuo­let sopi­vat tästä kirjal­li­ses­ti. Toimek­si­saa­jal­la on oikeus vaatia hinnan tarkis­ta­mis­ta seuraa­vis­sa tapauksissa:

  • Tilaa­jan toimek­sian­toa varten esit­tä­mät aineis­tot eivät vastan­neet vaati­muk­sia ja toimek­si­saa­jan oli käytet­tä­vä omaa aineistoaan;
  • Tilaa­ja muut­ti alku­pe­räis­tä tilaus­taan töiden suorit­ta­mi­sen aikana;
  • Tarve suorit­taa täyden­tä­viä töitä ilme­ni töiden suorit­ta­mi­sen aika­na eikä näis­tä oltu sovit­tu erikseen.

3.3. Mikä­li osapuo­let eivät toisin sovi, kulje­tus- ja varas­toin­ti­kus­tan­nuk­set maksaa tilaa­ja ja nämä kustan­nuk­set eritel­lään tarjouksessa.

4. Töiden suorittaminen, luovuttaminen ja vastaanottaminen

4.1. Osapuo­let noudat­ta­vat töiden suorit­ta­mi­ses­sa Viron velvoi­teoi­keus­lain toimek­sian­to­so­pi­muk­sia sään­te­le­viä kohtia.

4.2. Tilaa­ja on velvol­li­nen vastaa­not­ta­maan suori­te­tun työn. Työ katso­taan vastaa­no­te­tuk­si myös silloin kun tilaa­ja kiel­täy­tyy vastaa­not­ta­mas­ta työtä perus­teet­ta toimek­sian­ta­jan määrit­te­le­män kohtuul­li­sen ajan kulues­sa. Toimek­si­saa­jal­la on oikeus esit­tää tilaa­jal­le lasku suori­te­tuis­ta töis­tä, viiväs­tys­ko­rois­ta sekä varas­toin­ti­kus­tan­nuk­sis­ta välit­tö­mäs­ti sen jälkeen kun tilaa­ja ei ole vastaa­not­ta­nut työtä vastaa­not­ta­mis­ta koske­van määrä­ajan kuluessa.

4.3. Mikä­li tilaa­ja ylit­tää toimek­si­saa­jan yli 30 päivän verran eikä tilaa­ja ole vastaa­not­ta­nut työtä kysei­sen ajan kulues­sa, toimek­si­saa­ja ei ole enää velvol­li­nen säilyt­tä­mään työtä eikä myös­kään vastaa enää työn säily­mi­ses­tä ja työn satun­nai­seen tuhou­tu­mi­seen tai vaurioi­tu­mi­seen liit­ty­vä riski siir­tyy toimek­si­saa­jal­ta tilaa­jal­le. Tilaa­jan velvol­li­suus maksaa esitet­ty lasku, viiväs­tys­ko­rot sekä varas­toin­ti­kus­tan­nuk­set ei kuiten­kaan pääty tähän.

4.4. Töiden luovut­ta­mi­nen ja vastaa­not­ta­mi­nen (lukuun otta­mat­ta kohdas­sa 4.3. esitet­tyä) tapah­tuu alle­kir­joit­ta­mal­la vastaa­va asia­kir­ja. Tilaa­jan on ilmoi­tet­ta­va työn sopi­museh­to­ja vastaa­mat­to­muu­des­ta toimek­si­saa­jal­le viimeis­tään kahdek­san päivän kulues­sa työn vastaa­not­ta­mi­ses­ta. Tällai­set ilmoi­tuk­set on esitet­tä­vä kirjal­li­ses­ti ja tilaa­jan on kuvail­ta­va puut­tei­ta yksityiskohtaisesti.

4.5. Toimek­si­saa­ja ei vastaa työn sopi­museh­to­ja vastaa­mat­to­muu­des­ta silloin, mikä­li tämä juon­tuu tilaa­jan esit­tä­män aineis­ton puutteellisuudesta.

4.5.1. Mikä­li kysees­sä on paino­tuo­te ja osapuo­let ovat sopi­neet, että paina­tus­ta edel­tää Tilaa­jan toimes­ta tapah­tu­va raaka­ver­sion hyväk­syn­tä, toimek­si­saa­ja ei vastaa sellai­sis­ta virheis­tä, joita tilaa­ja ei korjan­nut raakaversioon.

4.5.2. Vähäi­nen (epäoleel­li­nen) poik­kea­ma osapuol­ten hyväk­sy­mäs­sä väri­raa­ka­ver­sios­sa, näyte­pa­pe­ris­sa yms. ei muodos­ta perus­tet­ta sopi­muk­sen purka­mi­seen tilaa­jan aloit­tees­ta, hinnan vähen­tä­mi­seen jne. Mikä­li osapuo­let eivät pääse yksi­mie­li­syy­teen poik­kea­man merki­tyk­ses­tä, erimie­li­syy­det ratkais­taan kohdan 4.6 mukaisesti.

4.6. Mikä­li toimek­si­saa­ja hyväk­syy tilaa­jan esit­tä­män, työn vaati­muk­sia vastaa­mat­to­muut­ta koske­van rekla­maa­tion, osapuo­let sopi­vat poik­kea­man korjaa­mi­ses­ta, korvaa­mi­ses­ta jne. Mikä­li toimek­si­saa­ja ei hyväk­sy tilaa­jan esit­tä­mään, työn vaati­muk­sia vastaa­mat­to­muut­ta koske­vaa rekla­maa­tio­ta, osapuo­let tilaa­vat asian­tun­ti­ja­lausun­non riip­pu­mat­to­mal­ta asian­tun­ti­jal­ta. Asian­tun­ti­ja­lausun­toon liit­ty­vät kustan­nuk­set maksaa hävin­nyt osapuo­li. Asian­tun­ti­ja­lausun­to on osapuo­lia sitova.

4.7. Mikä­li osapuo­let eivät pääse yhtei­sym­mär­ryk­seen töiden puut­tei­den korjaa­mi­ses­ta, korvaa­mi­ses­ta jne., erimie­li­syy­det ratkai­see Viron paino­teol­li­suus­lii­ton asiantuntijalautakunta.

5. Osapuolten vastuu. Reklamaatiot

5.1. Osapuo­let vastaa­vat toisil­leen sopi­muk­sen puut­teel­li­sen suorit­ta­mi­sen aiheut­ta­mien, doku­men­toi­ta­vien vahin­ko­jen korvaa­mi­ses­ta. Osapuo­let eivät vastaa toisil­leen aiheu­tu­neis­ta välil­li­sis­tä vahin­gois­ta (saamat­ta jäänyt voit­to, häiriöt talou­del­li­ses­sa toimin­nas­sa jne.). Osapuo­let esit­tä­vät rekla­maa­tion­sa kirjal­li­ses­ti. Tilaa­ja esit­tää töiden laatuun liit­ty­vät rekla­maa­tiot viimeis­tään kahdek­san päivän kulues­sa töiden vastaa­not­ta­mi­ses­ta lukien. Mikä­li tilaa­ja ei ole noudat­ta­nut toimek­sian­ta­jan kohdan 4.3 nojal­la määrit­te­le­mää määrä­ai­kaa, tilaa­jal­la ei ole oikeut­ta esit­tää reklamaatiota.

5.2. Tilaa­ja palaut­taa sopi­museh­to­ja vastaa­mat­to­mat työt toimek­si­saa­jal­le 14 päivän kulues­sa niiden vastaa­not­ta­mi­ses­ta lukien. Töiden palaut­ta­mi­nen tapah­tuu vastaa­van kirjal­li­sen asia­kir­jan avul­la (jäljem­pä­nä palau­tus­asia­kir­ja), johon merki­tään palau­tus­pe­rus­te, ja kysei­sen osapuol­ten valtuu­te­tut edus­ta­jat alle­kir­joit­ta­vat palau­tus­asia­kir­jan. Palau­tus­asia­kir­jan alle­kir­joit­ta­mi­nen ei kuiten­kaan vahvis­ta toimek­si­saa­jan tilaa­jan esit­tä­män rekla­maa­tion hyväk­sy­mis­tä. Mikä­li toimek­si­aa­ja ei hyväk­sy tilaa­jan esit­tä­mää rekla­maa­tio­ta, toimek­si­aa­ja ilmoit­taa tästä tilaa­jal­le kolmen päivän kulues­sa palau­tus­asia­kir­jan alle­kir­joit­ta­mi­ses­ta lukien. Tällöin osapuo­let sopi­vat erimie­li­syyk­sien sopi­mi­ses­ta kohdan 4.6 nojalla.

6. Ylivoimainen este

6.1. Osapuol­ten sopi­muk­ses­ta juon­tu­vien velvoit­tei­den rikko­mi­nen on anteek­sian­net­ta­vaa silloin, kun rikko­mus juon­tuu ylivoi­mai­ses­ta estees­tä. Ylivoi­mai­nen este tarkoit­taa asian­haa­raa, johon osapuo­li ei voi vaikut­taa eikä hänen voida katsoa täyty­neen kyetä otta­maan kyseis­tä asian­haa­raa huomioon sopi­mus­ta solmies­saan tai vält­tä­mään tai ohit­ta­maan tällais­ta asian­haa­raa tai sen vaiku­tuk­sia. Ylivoi­mai­nen este tarkoit­taa osapuol­ten käsi­tyk­sen mukaan lakkoa, työn­sei­saus­ta, tuli­pa­loa tms. estettä.

6.2. Osapuo­li, jonka toimin­ta estyy ylivoi­mai­sen esteen vuok­si, on velvol­li­nen ilmoit­ta­maan tästä toisel­le osapuo­lel­le viivyttelemättä.

7. Viivästykset sopimuksen suorittamisessa ja sovituista painatusmääristä poikkeaminen

7.1. Mikä­li toimek­si­saa­ja ei kyke­ne noudat­ta­maan sovit­tua määrä­ai­kaa työvoi­man tai raaka-aineen vähyy­den, koneen rikkoon­tu­mi­sen tai muun vastaa­van esteen vuok­si, jota hän ei sopi­mus­ta solmies­saan voinut enna­koi­da, hän ilmoit­taa tästä välit­tö­mäs­ti tilaa­jal­le. Tilaa­jal­la on tällöin oikeus purkaa sopi­mus. Mikä­li tilaa­ja ei pura sopi­mus­ta, osapuo­let sopi­vat uudes­ta määräajasta.

7.2. Mikä­li kohdas­sa 7.1. mainit­tu este tekee sopi­muk­sen suorit­ta­mi­ses­ta kohtuut­to­man hanka­laa, tappiol­lis­ta jne. toimek­si­saa­jal­le, toimek­si­saa­jal­la on oikeus purkaa sopi­mus. Toimek­si­saa­ja ilmoit­taa tilaa­jal­le sopi­muk­sen purka­mi­ses­ta kirjal­li­ses­ti. Tällai­ses­sa tapauk­ses­sa tilaa­jal­la ei ole oikeut­ta vaatia hänel­le aiheu­tu­neen vahin­gon korvaa­mis­ta, mutta toimek­si­saa­jan on palau­tet­ta­va tilaa­jal­le kaik­ki viimek­si maini­tun työn suorit­ta­mi­sek­si toimek­si­saa­jal­le luovut­ta­mat aineis­tot, ja mikä­li tämä ei ole mahdol­lis­ta, toimek­si­saa­jan on korvat­ta­va aineis­tot rahallisesti.

7.3. Mikä­li työt ovat paino­jul­kai­su­ja ja osapuo­let ovat sopi­neet korkein­taan 20 000 kappa­leen paina­tus­mää­räs­tä, todel­li­nen paina­tus­mää­rä voi poike­ta 10 % verran. Suurem­pien tilaus­ten paina­tus­mää­rä voi poike­ta sovi­tus­ta korkein­taan 5 % verran. Todel­li­sen paina­tus­mää­rän ja sovi­tun paina­tus­mää­rän väli­nen erotus veloi­te­taan tarjouk­sen ehto­jen mukaisesti.

8. Maksuehto

8.1. Osapuo­let sopi­vat töiden hinnas­ta tarjouk­ses­sa. Mikä­li tarjouk­ses­ta ei toisin juon­nu, toimek­si­saa­ja esit­tää tilaa­jal­le laskun yhdes­sä töiden luovu­tus- ja vastaan­ot­toa­sia­kir­jan kans­sa, ja laskun maksueh­to on seit­se­män päivää. Osapuo­let voivat sopia siitä, että tilaa­ja maksaa työn joko osit­tain tai koko­naan ennak­ko­suo­ri­tuk­se­na, ja osapuo­let voivat sopia myös osamak­sus­ta. Mikä­li osapuo­let ovat sopi­neet ennak­ko­mak­sus­ta, toimek­si­aa­ja ei ole velvol­li­nen suorit­ta­maan työtä ennen tilaa­jan suorit­ta­man ennak­ko­mak­sun maksamista.

8.2. Mikä­li tarjouk­seen ei ole tosin merkit­ty, toimek­si­saa­jal­la on oikeus veloit­taa viiväs­tys­kor­koa 0,25 % päiväs­sä jokai­sel­ta viiväs­ty­neel­tä päiväl­tä eräpäi­vän ylittyessä.

8.3. Mikä­li osapuo­let ovat sopi­neet ennak­ko­mak­sus­ta tai osamak­sus­ta, toimek­si­saa­ja ei ole velvol­li­nen luovut­ta­maan työtä ennen kuin tilaa­ja on maksa­nut makset­ta­vik­si erään­ty­neet laskut. Toimek­si­saa­jal­la on myös oikeus pidät­tää hänen hallus­saan oleva tilaa­jan irtai­mis­to (malli­kap­pa­leet, mate­ri­aa­lit jne.) maksun suorit­ta­mi­sen vakuudeksi.

9. Omistusoikeus ja teollis- ja tekijänoikeudet

9.1. Toimek­si­saa­jan työtä varten hank­ki­mat työvä­li­neet, filmit, ohjel­mis­tot jne. ovat toimek­si­saa­jan omai­suut­ta eikä niiden omis­tusoi­keus siir­ry tilaa­jal­le työn suorit­ta­mi­sen jälkeen. Tilaa­jan tilauk­ses­ta suorit­ta­ma työ on toimek­si­saa­jan omai­suut­ta siihen saak­ka, kunnes tilaa­ja maksaa työn koko­nai­suu­des­saan (100%). Työn omis­tusoi­keus siir­tyy toimek­si­saa­jal­ta tilaa­jal­le sen jälkeen, kun tilaa­ja on maksa­nut työs­tä esite­tyt laskut (myös viivästyskorkolaskut).

9.2. Työn satun­nai­sen tuhou­tu­mi­sen riski siir­tyy toimek­sian­ta­jal­ta tilaa­jal­le työn vastaa­not­ta­mi­sen jälkeen – ei omis­tusoi­keu­den siir­ty­mi­sen jälkeen. Mikä­li työhön sisäl­tyy teol­lis- ja teki­jä­noi­keuk­sil­la suojat­tua aineis­toa, vastaa­vat varal­li­set oikeu­det siir­ty­vät toimek­si­saa­jal­ta tilaa­jal­le työn maksa­mi­sen yhtey­des­sä. Muut kuin varal­li­set teol­lis- ja teki­jä­noi­keu­det jäävät toimek­sian­ta­jal­le. Mikä­li työ, jonka tilaa­ja tilaa, on suojat­tu teol­lis- ja teki­jä­noi­keuk­sil­la, tilaa­ja vastaa vastaa­vien lisens­sien hank­ki­mi­ses­ta ja teol­lis- ja teki­jä­noi­keus­mak­su­jen suorittamisesta.

9.3. Tilaa­jan toimek­si­sa­jal­le työn suorit­ta­mis­ta varten luovut­ta­mat mate­ri­aa­lit ovat tilaa­jan omai­suut­ta. Toimek­si­saa­ja palaut­taa tilaa­jal­le sellai­sen aineis­ton, jota toimek­si­saa­ja ei käyt­tä­nyt välit­tö­mään työn toteut­ta­mi­seen työn tilaa­jal­le luovut­ta­mi­sen jälkeen (lukuun otta­mat­ta kohdas­sa 8.3. esitet­tyä). Mikä­li tilaa­ja halu­aa, että toimek­si­saa­ja vakuut­taa kysei­set aineis­tot, toimek­si­saa­jan on vakuu­tet­ta­va aineis­tot sillä ehdol­la, että tilaa­ja maksaa vakuut­ta­mi­seen liit­ty­vät kustannukset.

10. Muut ehdot

10.1. Mikä­li tietyn paino­jul­kai­sun yksi kappa­le on Viron lain­sää­dän­nön nojal­la luovu­tet­ta­va kirjas­toil­le tai muil­le vastaa­vil­le laitok­sil­le, (jäljem­pä­nä luovu­tet­ta­vat kappa­leet), toimek­si­saa­ja valmis­taa kysei­set luovu­tet­ta­vat kappa­leet tilaa­jan kustan­nuk­sel­la sopi­muk­seen merki­tyn paina­tus­mää­rän lisäk­si ja välit­tää ne vastaa­vil­le laitok­sil­le tilaa­jan kustannuksella.

10.2. Mahdol­li­set erimie­li­syy­det ratkai­see ETTL:n asian­tun­ti­ja­lau­ta­kun­ta, jonka kokoon­pa­non molem­mat osapuo­let hyväk­sy­vät. ETTL:n asian­tun­ti­ja­lau­ta­kun­nan mieli­pi­de on lopul­li­nen ja asian­tun­ti­ja­lausun­toon liit­ty­vät kustan­nuk­set maksaa hävin­nyt osapuoli.