Toimitusehdot

Viron Painoteollisuusliiton (ETTL) yleiset toimitusehdot

Vahvistettu ETTL:n yleiskokouksessa 27. maaliskuuta 2003.

ETTL:n hallituksella on valtuudet muuttaa Yleisiä toimitusehtoja tarvittaessa Viron velvoiteoikeuslain mukaisesti
(yleiskokouksen päätös 27.3.2003)

1. Käsitteet

Toimitusehdot – Nämä toimitusehdot (jäljempänä toimitusehdot) ovat vakioehtoja Viron velvoiteoikeuslain tarkoituksessa. Mikäli sopimuksesta ei toisin juonnu, toimeksisaaja ja tilaaja noudattavat toimitusehdoissa säädettyä.

Toimeksisaaja – ETTL:n jäsen

Tilaaja – ETTL:n jäseniltä töitä ja palveluja tilaava asiakas

Osapuolet – toimeksisaaja ja tilaaja yhdessä

Työ – työt ja palvelut, joita tilaajat tilaavat toimeksisaajilta

Tarjous – Viron velvoiteoikeuslain mukainen tarjous (ofert)

Hyväksyntä – Viron velvoiteoikeuslain mukainen hyväksyntä
Mikäli tilaajan ja toimeksisaajan välisessä sopimuksesta ei toisin juonnu, toimeksisaaja ja tilaaja noudattavat toimitusehdoissa säädettyä.

2. Tarjous

2.1. Tarjous tarkoittaa toimeksisaajan tilaajalle esittämää ehdotusta vastaavan sopimuksen solmimiseksi. Kyseisen ehdotuksen täytyy olla riittävän yksityiskohtainen (hinta, toimitusaika yms. tärkeät ehdot). Tarjouksen esittänyt toimeksisaaja sitoutuu tarjouksen hyväksyessään suorittamaan tarjoukseen merkityn työn tarjoukseen merkityin ehdoin. Tarjous on laadittava kirjallisesti. Tarjous on voimassa 30 päivää lähettämisestä lukien.

2.2. Mikäli toimeksisaaja ei ole tilaajalle esittämässään tarjouksessa määritellyt sopimuksen oleellisia ehtoja riittävän yksityiskohtaisesti, kyseistä tarjousta ei katsota toimeksisaajan esittämäksi tarjoukseksi, vaan sen katsotaan olevan toimeksisaajan tarjousta koskeva ehdotus. Mikäli tilaaja on esittänyt toimeksisaajalle tarjouksen eikä tarjoukseen ole merkitty voimassaoloaikaa, toimeksisaaja on velvollinen vastaamaan tarjoukseen 30 päivän kuluessa vastaanottamisesta lukien. Sekä tilaajan laatima tarjous että toimeksaajan hyväksyntä on laadittava kirjallisesti.

2.3. Tarjous raukeaa, mikäli sitä ei ole hyväksytty määrätyn ajan kuluessa tai mikäli tarjouksen esittäjälle on ilmoitettu tarjouksen hylkäämisestä.

2.4. Tarjoukseen verrattuna, merkittäviä muutoksia sisältävän vastauksen esittäminen tarjoukseen tarkoittaa ensimmäisen tarjouksen hylkäämistä sekä uuden tarjouksen esittämistä.

2.5. Esitettyyn tarjoukseen verrattuna epäolennaisia muutoksia sisältävä vastaus tarkoittaa puolestaan tarjouksen hyväksymistä. Hyväksyntä on kyseessä silloin, kun tarjouksen esittänyt osapuoli ei ilmoita muutosten hylkäämisestä kolmen päivän kuluessa tarjouksen vastaanottamisesta. Mikäli tarjouksen esittäjä ei ilmoita hylkäämisestä, sopimuksen sisällön muodostavat tarjousehdot yhdessä hyväksynnän sisältämien muutosten kanssa.

2.6. Tarjouksen laatii toimeksisaaja yleensä veloituksetta. Mikäli tilaaja on ehdottanut toimeksisaajalle sellaisen tarjouksen esittämistä, jonka laatiminen edellyttää toimeksisaajalta tavanomaista suurempaa työmäärää ja kustannuksia (mallikappaleiden ja näytteiden valmistaminen yms.), toimeksisaaja voi ennen tilaajan ehdotuksen hyväksymistä esittää tilaajalle laskun tarjouksen laadinnasta. Tällöin toimeksisaaja on velvollinen laatimaan tarjouksen vasta sen jälkeen, kun tilaaja on maksanut laskun.

2.7. Toimeksisaaja esittää tarjouksen aina kyseiselle tilaajalle. Tilaajalla ei ole oikeutta luovuttaa tarjouksen sisältöön liittyvää tietoa kolmansille tahoille. Toimeksisaajalla ei ole myöskään oikeutta ilmoittaa kolmansille henkilöille tilaajan kanssa tapahtuvan yhteydenpidon aikana saamiaan liiketoimintaan liittyviä tietoja.

2.8. Mikäli toimeksisaaja on liittänyt tarjoukseen piirustuksia, mallikappaleita yms. aineistoa (jäljempänä aineistot), nämä aineistot on suojattu teollis- ja tekijänoikeuksilla, jotka kuuluvat toimeksisaajalle. Tilaajalla on oikeus käyttää aineistoa ainoastaan päättääkseen tarjouksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Tilaajalla ei ole oikeutta välittää aineistoa kolmansille tahoille, käyttää sitä itse omassa liiketoiminnassaan tai muuttaa aineistoa.

2.9. Tarjouksen hyväksyminen tarkoittaa sopimuksen solmimista osapuolten välillä. Tarjouksessa määrittelemättömissä asioissa noudatetaan toimitusehtoja.

3. Hinta

3.1. Hinnan on ilmettävä tarjouksesta. Tarjouksesta on myös ilmettävä sisältyykö arvonlisävero hintaan vai lisätäänkö se hintaan. Mikäli toimeksisaaja vaatii tilaajalta hinnan maksamista osittain tai kokonaan ennakkoon, tarjoukseen tehdään vastaava merkintä.

3.2. Tarjouksen sisältämä hinta voi poiketa töiden suorittamisen lopullisesta hinnasta ainoastaan silloin kun osapuolet sopivat tästä kirjallisesti. Toimeksisaajalla on oikeus vaatia hinnan tarkistamista seuraavissa tapauksissa:

    • Tilaajan toimeksiantoa varten esittämät aineistot eivät vastanneet vaatimuksia ja toimeksisaajan oli käytettävä omaa aineistoaan;
    • Tilaaja muutti alkuperäistä tilaustaan töiden suorittamisen aikana;
    • Tarve suorittaa täydentäviä töitä ilmeni töiden suorittamisen aikana eikä näistä oltu sovittu erikseen.

3.3. Mikäli osapuolet eivät toisin sovi, kuljetus- ja varastointikustannukset maksaa tilaaja ja nämä kustannukset eritellään tarjouksessa.

4. Töiden suorittaminen, luovuttaminen ja vastaanottaminen

4.1. Osapuolet noudattavat töiden suorittamisessa Viron velvoiteoikeuslain toimeksiantosopimuksia säänteleviä kohtia.

4.2. Tilaaja on velvollinen vastaanottamaan suoritetun työn. Työ katsotaan vastaanotetuksi myös silloin kun tilaaja kieltäytyy vastaanottamasta työtä perusteetta toimeksiantajan määrittelemän kohtuullisen ajan kuluessa. Toimeksisaajalla on oikeus esittää tilaajalle lasku suoritetuista töistä, viivästyskoroista sekä varastointikustannuksista välittömästi sen jälkeen kun tilaaja ei ole vastaanottanut työtä vastaanottamista koskevan määräajan kuluessa.

4.3. Mikäli tilaaja ylittää toimeksisaajan yli 30 päivän verran eikä tilaaja ole vastaanottanut työtä kyseisen ajan kuluessa, toimeksisaaja ei ole enää velvollinen säilyttämään työtä eikä myöskään vastaa enää työn säilymisestä ja työn satunnaiseen tuhoutumiseen tai vaurioitumiseen liittyvä riski siirtyy toimeksisaajalta tilaajalle. Tilaajan velvollisuus maksaa esitetty lasku, viivästyskorot sekä varastointikustannukset ei kuitenkaan pääty tähän.

4.4. Töiden luovuttaminen ja vastaanottaminen (lukuun ottamatta kohdassa 4.3. esitettyä) tapahtuu allekirjoittamalla vastaava asiakirja. Tilaajan on ilmoitettava työn sopimusehtoja vastaamattomuudesta toimeksisaajalle viimeistään kahdeksan päivän kuluessa työn vastaanottamisesta. Tällaiset ilmoitukset on esitettävä kirjallisesti ja tilaajan on kuvailtava puutteita yksityiskohtaisesti.

4.5. Toimeksisaaja ei vastaa työn sopimusehtoja vastaamattomuudesta silloin, mikäli tämä juontuu tilaajan esittämän aineiston puutteellisuudesta.

4.5.1. Mikäli kyseessä on painotuote ja osapuolet ovat sopineet, että painatusta edeltää Tilaajan toimesta tapahtuva raakaversion hyväksyntä, toimeksisaaja ei vastaa sellaisista virheistä, joita tilaaja ei korjannut raakaversioon.

4.5.2. Vähäinen (epäoleellinen) poikkeama osapuolten hyväksymässä väriraakaversiossa, näytepaperissa yms. ei muodosta perustetta sopimuksen purkamiseen tilaajan aloitteesta, hinnan vähentämiseen jne. Mikäli osapuolet eivät pääse yksimielisyyteen poikkeaman merkityksestä, erimielisyydet ratkaistaan kohdan 4.6 mukaisesti.

4.6. Mikäli toimeksisaaja hyväksyy tilaajan esittämän, työn vaatimuksia vastaamattomuutta koskevan reklamaation, osapuolet sopivat poikkeaman korjaamisesta, korvaamisesta jne. Mikäli toimeksisaaja ei hyväksy tilaajan esittämään, työn vaatimuksia vastaamattomuutta koskevaa reklamaatiota, osapuolet tilaavat asiantuntijalausunnon riippumattomalta asiantuntijalta. Asiantuntijalausuntoon liittyvät kustannukset maksaa hävinnyt osapuoli. Asiantuntijalausunto on osapuolia sitova.

4.7. Mikäli osapuolet eivät pääse yhteisymmärrykseen töiden puutteiden korjaamisesta, korvaamisesta jne., erimielisyydet ratkaisee Viron painoteollisuusliiton asiantuntijalautakunta.

5. Osapuolten vastuu. Reklamaatiot

5.1. Osapuolet vastaavat toisilleen sopimuksen puutteellisen suorittamisen aiheuttamien, dokumentoitavien vahinkojen korvaamisesta. Osapuolet eivät vastaa toisilleen aiheutuneista välillisistä vahingoista (saamatta jäänyt voitto, häiriöt taloudellisessa toiminnassa jne.). Osapuolet esittävät reklamaationsa kirjallisesti. Tilaaja esittää töiden laatuun liittyvät reklamaatiot viimeistään kahdeksan päivän kuluessa töiden vastaanottamisesta lukien. Mikäli tilaaja ei ole noudattanut toimeksiantajan kohdan 4.3 nojalla määrittelemää määräaikaa, tilaajalla ei ole oikeutta esittää reklamaatiota.

5.2. Tilaaja palauttaa sopimusehtoja vastaamattomat työt toimeksisaajalle 14 päivän kuluessa niiden vastaanottamisesta lukien. Töiden palauttaminen tapahtuu vastaavan kirjallisen asiakirjan avulla (jäljempänä palautusasiakirja), johon merkitään palautusperuste, ja kyseisen osapuolten valtuutetut edustajat allekirjoittavat palautusasiakirjan. Palautusasiakirjan allekirjoittaminen ei kuitenkaan vahvista toimeksisaajan tilaajan esittämän reklamaation hyväksymistä. Mikäli toimeksiaaja ei hyväksy tilaajan esittämää reklamaatiota, toimeksiaaja ilmoittaa tästä tilaajalle kolmen päivän kuluessa palautusasiakirjan allekirjoittamisesta lukien. Tällöin osapuolet sopivat erimielisyyksien sopimisesta kohdan 4.6 nojalla.

6. Ylivoimainen este

6.1. Osapuolten sopimuksesta juontuvien velvoitteiden rikkominen on anteeksiannettavaa silloin, kun rikkomus juontuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimainen este tarkoittaa asianhaaraa, johon osapuoli ei voi vaikuttaa eikä hänen voida katsoa täytyneen kyetä ottamaan kyseistä asianhaaraa huomioon sopimusta solmiessaan tai välttämään tai ohittamaan tällaista asianhaaraa tai sen vaikutuksia. Ylivoimainen este tarkoittaa osapuolten käsityksen mukaan lakkoa, työnseisausta, tulipaloa tms. estettä.

6.2. Osapuoli, jonka toiminta estyy ylivoimaisen esteen vuoksi, on velvollinen ilmoittamaan tästä toiselle osapuolelle viivyttelemättä.

7. Viivästykset sopimuksen suorittamisessa ja sovituista painatusmääristä poikkeaminen

7.1. Mikäli toimeksisaaja ei kykene noudattamaan sovittua määräaikaa työvoiman tai raaka-aineen vähyyden, koneen rikkoontumisen tai muun vastaavan esteen vuoksi, jota hän ei sopimusta solmiessaan voinut ennakoida, hän ilmoittaa tästä välittömästi tilaajalle. Tilaajalla on tällöin oikeus purkaa sopimus. Mikäli tilaaja ei pura sopimusta, osapuolet sopivat uudesta määräajasta.

7.2. Mikäli kohdassa 7.1. mainittu este tekee sopimuksen suorittamisesta kohtuuttoman hankalaa, tappiollista jne. toimeksisaajalle, toimeksisaajalla on oikeus purkaa sopimus. Toimeksisaaja ilmoittaa tilaajalle sopimuksen purkamisesta kirjallisesti. Tällaisessa tapauksessa tilaajalla ei ole oikeutta vaatia hänelle aiheutuneen vahingon korvaamista, mutta toimeksisaajan on palautettava tilaajalle kaikki viimeksi mainitun työn suorittamiseksi toimeksisaajalle luovuttamat aineistot, ja mikäli tämä ei ole mahdollista, toimeksisaajan on korvattava aineistot rahallisesti.

7.3. Mikäli työt ovat painojulkaisuja ja osapuolet ovat sopineet korkeintaan 20 000 kappaleen painatusmäärästä, todellinen painatusmäärä voi poiketa 10 % verran. Suurempien tilausten painatusmäärä voi poiketa sovitusta korkeintaan 5 % verran. Todellisen painatusmäärän ja sovitun painatusmäärän välinen erotus veloitetaan tarjouksen ehtojen mukaisesti.

8. Maksuehto

8.1. Osapuolet sopivat töiden hinnasta tarjouksessa. Mikäli tarjouksesta ei toisin juonnu, toimeksisaaja esittää tilaajalle laskun yhdessä töiden luovutus- ja vastaanottoasiakirjan kanssa, ja laskun maksuehto on seitsemän päivää. Osapuolet voivat sopia siitä, että tilaaja maksaa työn joko osittain tai kokonaan ennakkosuorituksena, ja osapuolet voivat sopia myös osamaksusta. Mikäli osapuolet ovat sopineet ennakkomaksusta, toimeksiaaja ei ole velvollinen suorittamaan työtä ennen tilaajan suorittaman ennakkomaksun maksamista.

8.2. Mikäli tarjoukseen ei ole tosin merkitty, toimeksisaajalla on oikeus veloittaa viivästyskorkoa 0,25 % päivässä jokaiselta viivästyneeltä päivältä eräpäivän ylittyessä.

8.3. Mikäli osapuolet ovat sopineet ennakkomaksusta tai osamaksusta, toimeksisaaja ei ole velvollinen luovuttamaan työtä ennen kuin tilaaja on maksanut maksettaviksi erääntyneet laskut. Toimeksisaajalla on myös oikeus pidättää hänen hallussaan oleva tilaajan irtaimisto (mallikappaleet, materiaalit jne.) maksun suorittamisen vakuudeksi.

9. Omistusoikeus ja teollis- ja tekijänoikeudet

9.1. Toimeksisaajan työtä varten hankkimat työvälineet, filmit, ohjelmistot jne. ovat toimeksisaajan omaisuutta eikä niiden omistusoikeus siirry tilaajalle työn suorittamisen jälkeen. Tilaajan tilauksesta suorittama työ on toimeksisaajan omaisuutta siihen saakka, kunnes tilaaja maksaa työn kokonaisuudessaan (100%). Työn omistusoikeus siirtyy toimeksisaajalta tilaajalle sen jälkeen, kun tilaaja on maksanut työstä esitetyt laskut (myös viivästyskorkolaskut).

9.2. Työn satunnaisen tuhoutumisen riski siirtyy toimeksiantajalta tilaajalle työn vastaanottamisen jälkeen – ei omistusoikeuden siirtymisen jälkeen. Mikäli työhön sisältyy teollis- ja tekijänoikeuksilla suojattua aineistoa, vastaavat varalliset oikeudet siirtyvät toimeksisaajalta tilaajalle työn maksamisen yhteydessä. Muut kuin varalliset teollis- ja tekijänoikeudet jäävät toimeksiantajalle. Mikäli työ, jonka tilaaja tilaa, on suojattu teollis- ja tekijänoikeuksilla, tilaaja vastaa vastaavien lisenssien hankkimisesta ja teollis- ja tekijänoikeusmaksujen suorittamisesta.

9.3. Tilaajan toimeksisajalle työn suorittamista varten luovuttamat materiaalit ovat tilaajan omaisuutta. Toimeksisaaja palauttaa tilaajalle sellaisen aineiston, jota toimeksisaaja ei käyttänyt välittömään työn toteuttamiseen työn tilaajalle luovuttamisen jälkeen (lukuun ottamatta kohdassa 8.3. esitettyä). Mikäli tilaaja haluaa, että toimeksisaaja vakuuttaa kyseiset aineistot, toimeksisaajan on vakuutettava aineistot sillä ehdolla, että tilaaja maksaa vakuuttamiseen liittyvät kustannukset.

10. Muut ehdot

10.1. Mikäli tietyn painojulkaisun yksi kappale on Viron lainsäädännön nojalla luovutettava kirjastoille tai muille vastaaville laitoksille, (jäljempänä luovutettavat kappaleet), toimeksisaaja valmistaa kyseiset luovutettavat kappaleet tilaajan kustannuksella sopimukseen merkityn painatusmäärän lisäksi ja välittää ne vastaaville laitoksille tilaajan kustannuksella.

10.2. Mahdolliset erimielisyydet ratkaisee ETTL:n asiantuntijalautakunta, jonka kokoonpanon molemmat osapuolet hyväksyvät. ETTL:n asiantuntijalautakunnan mielipide on lopullinen ja asiantuntijalausuntoon liittyvät kustannukset maksaa hävinnyt osapuoli.

Menu

Alkuruoat

Käynikortti matta laminaatti kastikessa

Alkupalaklassiko ja laistava alkupala; gourmeireille tarjoamme eritysen pehmeä laminaattia kastikessa ja toiveen mukaan myös muita lisukkeita.

Tyylikästä paperista flyerilautanen

Tarjouillaan nopsa ja sopii myös isomalle porukalle.

Herkullinen juliste

huomiota herättävä ja erinomainen ruokalaji

Päärouat

Etikettitarra- a la rulla

Tarjotaan myös arkilla, muotoon leikkauksella, ritsauksella

Maaläheinen kartonki tai pahvi pakkaus 

HEA KÕHUTÄIDE GARANTEERITUD! VIIMISTLETUD ERITI MATSUVA STANTSIGA VÕI
KERGEMA KÕHUTÄIE JAOKS LÕIGATUD LÕIKURIGA

KLASSIKALISELT KÜPSETATUD BROŠÜÜR

Hyvää täyttä on taattu! KStanssamalla käsitelty tai leikurilla leikattu, jos kevyempä haetaan.

Jälkiruoat

Erittäin ilmava POP-UP matta- tai kiiltävä
pintaisella laminaatilla päälystetty

Hyvä valinta, muuten roll-upin ystäville

Maustettu ja leikkisä hyllypuhuja

piristävien herkkujen ystävien suosikki

Kanelin ispiroima kalenteri

vuodenloppu juhlaruoka, kunniavierasta tarjoilaan ympäri vuoden

Lippurivi

keittiomestari suosittele! Eksoottisempien ruokien ystäville

Kysy keittiömestarilta erikoisruokien valikoima