Allmänna beställningsvillkor enligt ETTL, estniska tryckeriförbundet

Fastslagna av Estniska Tryckeriförbundets ETTL, (Eesti Trükitööstuse Liidu) allmänna möte den 27 mars 2003.

ETTL:s styrelse har rätt att göra ändringar i Allmänna Beställningsvillkor, godkända av VÕS, (Võlaõiguseseadus) enligt beslut taget på allmänna mötet 27 mars 2003.

1. Definitioner

Beställningsvillkor – Dessa beställningsvillkor (i fortsättningen kallade Beställningsvillkor) är standardvillkor enligt estniska Kredit/räntelagen (Võlaõiguseseadus). Om i avtalet annat ej anges, gäller för Leverantör och Beställare villkor ställda i Beställningsvillkor.

Leverantör – ETTL-medlemmar

Beställare – Klienter som beställer tjänster av ETTL-medlemmar

Parter – Leverantör och Beställare gemensamt

Arbete – arbete och tjänster som Beställare beställer av Leverantör

Offert – i juridisk mening ett erbjudande (offert)

Accept – ett accepterande i juridisk mening enligt Räntelagen. Då i det mellan Beställare och Leverantör överenskomna avtalet inte annat anges, gäller för Leverantör och Beställare det fastställda i Beställningsvillkor.

2. Offert

2.1. Offert är ett erbjudande från Leverantör till Beställare om ett avtal att sluta. I offerten ska tydligt anges gällande (pris, tid för beställningens utförande, samt andra liknande villkor). Leverantör som ställt offert är då avtal accepterats skyldig att utföra arbetet angivet i offerten enligt avtalet. Offerten måste vara skriftlig. Offerten gäller i 30 dagar från datum då den ställdes.

2.2. Om Leverantör till Beställaren ej tillräckligt tydligt angett för avtalet avgörande villkor i kontraktet, är detta ej att räkna som en offert från Leverantör. Det är att avse som anbud till Leverantören om att ställa en offert. Om Beställaren har ställt en förfrågan till Leverantören och på den ej angivit gällande tid, skall Leverantören svara på förfrågan inom 30 dagar från det datumet då den ställts. Såväl Beställarens förfrågan som Leverantörens godkännande måste vara skriftliga.

2.3. Tiden för offerterbjudandet går ut då avtal ej slutits inom den angivna tiden, eller då den som ställt offerten har fått ett nekande svar.

2.4. Ett svar till offerten innehållande grundläggande ändringar är att betrakta som ett avslag förenat med en ny offert.

2.5. Ett svar innehållande oväsentliga förändringar jämfört med offerten är att betrakta som ett godkännande. Detta gäller såvida offertens avsändare inom tre dagar räknat från svarets ankomst inte har sagt att han inte accepterar ändringar. Ifall offertens avsändare inte säger att han inte godkänner ändringar kommer avtalet att innehålla offertens villkor tillsammans med ändringarna gjorda vid godkännandet.

2.6. Offerten sammanställs i normalfall kostnadsfritt av Leverantören. Om Beställaren har gjort en förfrågan till Leverantören om att han vill ha en offert som av Leverantören kräver mer arbete än vanligt förenat med utgifter ( modeller och provexemplar mm), kan Leverantören fakturera Beställaren för offerten innan han/hon accepterat offerten. I så fall är Leverantören skyldig att offerera först efter det att fakturan har betalts

2.7. En konkret offert gör till Leverantören bara till en konkret Beställare. Beställaren har ej rätt att avslöja innehållet i offerten för tredje part. Likaså har ej Leverantören rätt att till tredje part offentliggöra information han tagit del av gällande Beställarens affärsangelägenheter.

2.8. Ifall Leverantören till offerten har bifogat ritningar, modeller mm, material (i fortsättningen kallat Material), då räknas de som skyddade av upphovsrättslagen, en upphovsrätt ägd av Leverantören. Beställaren har rätt att använda Materialen endast i beslutsprocessen angående accepterande eller avslag av offerten. Beställaren har ej rätt att förmedla Materialet till tredje part, använda det i sina egna affärsangelägenheter eller göra ändringar i Materialet.

2.9. Accepterande av offerten är att räkna som att ett avtal slutits mellan Parterna och ett kontrakt ska signeras. Gällande de punkter som ej inkluderats i Offerten ska Parterna följa bifogade Leveransvillkor.

3. Pris

3.1. Offerten måste ange ett pris. I offerten ska anges ifall priset inkluderar mervärdesskatt eller ej. Ifall Leverantören av Beställaren kräver förskottsbetalning helt eller delvis, ska detta stå i offerten.

3.2. Det i offerten överenskomna priset får skilja sig från den slutliga kostnaden för Arbetet bara ifall Parterna skriftligen överenskommit om detta. Leverantören har rätt att ansöka om kostnadsändring ifall:

    • Det av Beställaren erbjudna Materialet till det beställda Arbetet ej var gott nog för det avsedda Arbetet och Leverantören nödgas använda eget material;
    • Om Beställaren under Arbetets gång ändrat sin utgångsbeställning;
    • Om det under Arbetets gång upptäcktes merarbete som var nödvändigt att utföra, om vilket man ej hade överenskommit.

3.3. Ifall det ej på annat vis har överenskommits ska Beställaren bära kostnaderna för transport och lagerhållning och de kostnaderna ska särskilt anges i avtalet.

4. Genomförande, leverans och mottagande av arbete

4.1. För genomförande av arbetet ska Parterna följa stadgar i estniska Kredit/räntelagen lagstiftningen som styr kontraktsmässiga avtal.

4.2. Beställaren är skyldig att godkänna utfört Arbete. Arbetet räknas som mottaget även då Beställaren utan orsak ej emottar det utförda Arbetet inom av Leverantören angiven tidsrym. Leverantören har rätt att fakturera Beställaren för utfört Arbete, förseningsavgifter och lagerhållningskostnader genast efter det att tidsfristen överskridits.

4.3. Ifall Beställaren överskrider Leverantörens avtalade leveranstid mer än 30 dagar och Beställaren under den tiden ej har tagit emot arbetet, är Leverantören ej längre ansvarig för Arbetets lagerhållning och ansvarar ej för förvaring av Arbetet, risken för möjliga skador och förstörelse överförs från Leverantören till Beställaren. Härmed slutar inte Beställarens skyldighet att betala fakturan, förseningsavgifter och lagerhållningskostnaden.

4.4. Arbetets överlämnande-mottagande (undantaget i punkt 4.3 förekommande fall) sker genom Parternas undertecknande av överlämningsakt respektive mottagningsbevis. Beställaren måste underrätta Leverantören om Arbetet ej har motsvarat det i offerten avtalade, senast inom 8 dagar efter att det mottagits. Underrättelsen om Arbetets undermålighet skall vara skriftlig; Beställaren är skyldig att tydligt beskriva på vilket vis Arbetet ej motsvarat det avtalade.

4.5. Leverantören ansvarar ej för om Arbetet ej motsvarar det i offerten överenskomna ifall detta orsakades av att Beställaren hållit Leverantören med undermåligt material.

4.5.1. Ifall Arbetet handlar om tryckning och Parterna överenskommit om att tryckningen skall föregås av att Beställaren godkänner ett förprovtryck ansvarar ej Leverantören för de fel Beställaren lämnat ej åtgärdade på förprovtrycket.

4.5.2. En trivial (oväsentlig) skillnad i färgtryck, pappersprov e dy mot vad Parterna i avtalet överenskommit om, ger ej Beställaren underlag för att ta tillbaka det avtalade, kräva sänkning av priset e dy. Om Parterna inte kan komma överens angående den triviala skillnaden löses tvisten enligt punkt 4.6.

4.6. Ifall Leverantören godtar Beställarens krav gällande Arbetets brist på överensstämmelse med det i offerten avtalade, överenskommer Parterna om åtgärdande av bristerna, om kompensation e dy. Ifall Leverantören ej godtar Beställarens krav gällande Arbetets brist på överensstämmelse med det i offerten avtalade, anlitar Parterna oberoende experter för att ge ett expertutlåtande. Kostnader sammanhängande med expertutlåtandet bärs av i tvisten förlorande part. Expertutlåtandet är bindande för båda Parter.

4.7. I det fall Parterna ej når en förlikning där Arbetets brist på överensstämmelse likvideras, kompenseras e dy, löser Estniska Tryckeri Förbundets Expertkommission tvisten (Eesti Trükitööstuse Liidu Ekspertkomisjon).

5. Parternas ansvar. Skadeståndsfrågor

5.1. Parterna ansvarar för de skador de orsakat varandra på grund av ej korrekt fullföljda avtal då detta kan dokumenteras. Parterna ansvarar ej för de skador de indirekt förorsakat varandra (utebliven vinst, störningar i ekonomin e dy.) Skadeståndskrav ställer Parterna till varandra skriftligen. Skadeståndskrav rörande Arbetets kvalité ställer Beställaren senast 8 inom dagar efter Arbetets mottagande. Ifall Beställaren ej har följt motsvarande punkt 4.3 , av Leverantören lämnad leveranstid förlorar Beställaren rätten att ställa skadeståndskrav.

5.2. Avtalsstridiga Arbeten sänder Beställaren tillbaka till Leverantören inom 14 dagar räknat från mottagandet. Återlämnande Arbeten överlämnas till Leverantören bifogat med akt (i fortsättningen kallad Återlämningsakt) som anger återsändningsorsaken; Återlämningsakten signeras av Parternas utsedda representanter. Leverantörens signering av Återlämningsakten godkänner inte Beställarens skadeståndskrav. Ifall Leverantören ej godkänner Beställarens skadeståndskrav, ska han underrätta Beställaren inom 3 dagar räknat från signeringen av Återlämningsakten. I detta fall kommer Parterna överens om att lösa tvisten enligt punkt 4.6

6. Force Majeure, oförutsedda händelser

6.1. Parternas avtalsbrott är acceptabelt ifall avtalsbrottet orsakades av Force Major. Force Majeure är en händelse som Parten ej kunde påverka och sett utifrån ett sunt förnuft kan man ej förvänta sig att han vid avtalets ingående kunnat räkna med eller kunnat undvika det som skedde, ej heller kunde han förhindra varken situationen som sådan eller undvika dess efterföljder. Parterna betraktar som Force Majeure strejk, arbetsavbrott, brand eller annat förhinder.

6.2. Part, vars verksamhet på grund av Force Majeure är förhindrad är tvungen att underrätta den andra parten om detta vid första möjliga tillfälle.

7. Förseningar gällande fullföljande av avtalet , skillnader i avtalad upplaga

7.1. Ifall Leverantören ej lyckas hålla leverenstiden och orsaken är avbrott p gr av arbetskrafts- eller råvarubrist, maskinfel, e dy, som han ej kunde förutse vid avtalets ingående, ska han informera Beställaren om detta omgående. I detta fall har Beställaren rätt att avstå från ingått avtal. Ifall Beställaren inte avstår från avtalet ska Parterna överenskomma om ny leveranstid.

7.2. Ifall det under punkt 7.1 benämnda hindret gör avtalets uppfyllande för Leverantören alltför svårt, olönsamt e dy, då är Leverantören berättigad att bryta avtalet. Leverantören skall informera Beställaren skriftligen om avtalsbrottet. I så fall är inte Beställaren berättigad att begära skadestånd för honom uppstådda skador, men Leverantören är skyldig att återlämna alla för arbetets genomförande givna material, ifall detta är omöjligt skall dessa material ersättas genom betalning.

7.3. Om arbetet avser tryckning och Parterna har avtalat om en upplaga upp till 20 000 ex, kan den verkliga upplagan skilja sig på runt 10%. Vid större upplagor kan den verkliga upplagan skilja sig upp till runt 5 % . Kostnaden för skillnaden mellan den verkliga upplaga och den avtalade upplagan, betalas enligt i offerten angivna villkor.

8. Betalningsvillkor

8.1. Priset för Arbetet överenskommer Parterna i offerten. Ifall det i offerten ej är annorlunda angivet, lämnar Leverantören fakturan tillsammans med Arbetets överlämnandeakt-mottagandebevis till Beställaren med betalningstid 7 dagar. Parterna kan överenskomma om att Beställaren betalar för Arbete helt eller delvis som förskottsbetalning, Parterna kan också överenskomma om delbetalning. Om Parterna har överenskommit om förskottsbetalning är inte Leverantören skyldig att utföra arbete innan betalning erlagts från Beställaren.

8.2. Om offerten ej anger annat, har Leverantören rätten att vid försenad betalning av Beställaren begära förseningsavgift om 0,25% per varje försenad dag.

8.3. Om Parterna har överenskommit om förskottsbetalning eller delbetalning, är ej Leverantören skyldig att överlämna Arbetet innan Beställaren har betalat fakturor vars sista betalningsdag har passerat. Som garanti har Beställaren rätt att kvarhålla Leverantörens lösöre (såsom provexemplar, modeller, material o dy.).

9. Äganderätt och upphovsrätt

9.1. Leverantörens för arbetets genomförande införskaffade arbetsredskap, filmer, dataprogram osv ägs av Leverantören och deras äganderätt övergår ej till Beställaren efter Arbetets överlämnande. Utförda Arbeten beställda av Beställaren ägs av Leverantören tills Beställaren betalt dem till 100-procent. Efter den fullständiga betalningen (även förseningsavgifter) av fakturor ställda för Arbetets genomförande överförs äganderätten av Arbeten till Beställaren.

9.2. Risken för händelsevis förstörelse överförs från Leverantören till Beställaren efter mottagande av Arbetet, inte efter uppstånden äganderätt. Ifall Arbetet är av sådan art att ett objekt skyddas av upphovsrätt, förs upphovsmannens rättigheter över från Leverantören till Beställaren i och med att Arbetet har betalats. Upphovsmannens ideella rättigheter är Leverantören fortsatt ägare till. Om Arbete beställt av Beställaren är skyddat av upphovsrätt, ansvarar Beställaren för innehavet av motsvarande licenser och för betalningen för upphovsrättigheterna.

9.3. Materialen för arbetets utförande tillhandahållna till Leverantören av Beställaren är Beställarens egendom. De material som Leverantören ej använt direkt för arbetets genomförande, skall han efter Arbetets avslutande återlämna till Beställaren(utom det i punkt 8.3 angivna). Om Beställaren önskar, att Leverantören försäkrar nämnda material, måste Leverantören göra det under förutsättning av, att Beställaren står för kostnaderna i samband med försäkringstagandet.

10. Övrigt

10.1. Då det enligt gällande lagstiftning i Estniska Republiken föreskrivs att gällande vissa konkreta trycksaker i enstaka exemplar (i fortsättningen kallat Arkivexemplar) är skyldiga att överlämnas till bibliotek e dy institutioner, så producerar Leverantören Arkivexemplaret på Beställarens bekostnad utöver den i avtalet uppgivna upplagan, samt levererar dessa på Beställarens bekostnad till motsvarande institution.

10.2. Då tvist uppstått vänder sig Parterna vid behov till ETTL:s Expertkommission, vars sammansättning ska vara acceptabel för båda Parter. ETTL:s Expertkommissions utlåtande är slutgiltig, med expertisen sammanhängande utgifter bär den i tvisten förlorande parten.