Võta meie­ga ühen­dust – vasta­me sulle esime­sel võimalusel

Om oss

Lemon Print ligger i Tallinn, i stads­de­len Kopli med långa indu­stritra­di­tio­ner. Olika logis­tis­ka möjlig­he­ter till handel med värl­den finns nära till hands.

Före­ta­get grun­da­des 2008; sedan dess har vi etable­rat oss på mark­na­den och samti­digt behål­lit vår ungdom­li­ga ener­gi och vårt bered­skap att möta spän­nan­de utmaningar.

Vårt urval av produk­ter och tjäns­ter uppfyl­ler mycket olika behov: från visit­kort och broschy­rer till etiket­ter, förpack­ning­ar och försäljningsmaterial.

Våra anställ­da är proffs inom bran­schen och har många års erfa­ren­het. Med vårt suve­rä­na team kan vi till­go­do­se kunder­nas mest speci­fi­ka önskemål.

Vår tryck­tek­nik är modern och flex­i­bel och tack vare detta kan vi erbju­da utmärkt kvali­tet och snabb leverans.

lemon print trükikoda