Tarnetingimused

ETTL Üldised Tarnetingimused

Kinnitatud Eesti Trükitööstuse Liidu (ETTL) üldkoosolekul 27.märtsil 2003.a.

ETTL juhatusel on volitus teha vajadusel muudatusi Üldistesse Tarnetingimustesse, mis on kooskõlas VÕS-ga
(üldkoosoleku otsus 27.03.2003.a.)

1. Mõisted

Tarnetingimused – Käesolevad tarnetingimused (edaspidi Tarnetingimused) on Võlaõigusseaduse mõistes tüüptingimused. Kui lepingus ei sätestata teisiti, siis lähtuvad Teostaja ja Tellija Tarnetingimustes sätestatust.

Teostajad – ETTL-i liikmed

Tellijad – ETTL-i liikmetelt töid ja teenuseid tellivad kliendid

Pooled – Teostaja ja Tellija koos

Tööd – tööd ja teenused, mida Tellijad tellivad Teostajatelt

Pakkumine – Võlaõigusseaduse mõistes pakkumus (ofert)

Nõusolek – Võlaõigusseaduse mõistes nõustumus

Kui Tellija ja Teostaja vahel sõlmitavas lepingus ei sätestata teisiti, siis lähtuvad Teostaja ja Tellija Tarnetingimustes sätestatust.

2. Pakkumine

2.1. Pakkumine on Teostaja poolt Tellijale tehtud lepingu sõlmimise ettepanek. Ettepanek peab olema piisavalt määratletud (hind, teostamiseks kuluv aeg jmt. olulised tingimused). Pakkumise teinud Teostaja kohustub pakkumisele nõusoleku andmise korral tegema pakkumises märgitud Töö pakkumises märgitud tingimustel. Pakkumine peab olema vormistatud kirjalikult. Pakkumine kehtib 30 päeva selle teatavakstegemise kuupäevast arvates.

2.2. Kui Teostaja ei ole Tellijale tehtud ettepanekus piisavalt selgelt määratlenud lepingu olulisi tingimusi, siis ei loeta seda ettepanekut Teostaja pakkumiseks. Seda loetakse Teostaja ettepanekuks Tellijale esitada pakkumine. Kui Tellija on esitanud Teostajale pakkumise ja ei ole sellel märkinud kehtivusaega, siis on Teostaja kohustanud pakkumisele vastama 30 päeva jooksul selle teatavakstegemise kuupäevast arvates. Nii Tellija pakkumine, kui Teostaja nõusolek peavad olema vormistatud kirjalikult.

2.3. Pakkumine lõpeb, kui sellele ei ole õigeaegselt nõusolekut antud või kui pakkumise esitaja on kätte saanud pakkumise tagasilükkamise teate.

2.4. Pakkumisega võrreldes olulisi muudatusi sisaldav vastus pakkumisele on pakkumise tagasilükkamine ja samal ajal uus pakkumine.

2.5. Pakkumisega võrreldes ebaolulisi muudatusi sisaldav vastus on nõusolek. Seda juhul, kui pakkumise esitaja ei teata kolme päeva jooksul selle kättesaamisest arvates, et ta ei ole muudatustega nõus. Kui pakkumise esitaja ei teata oma mittenõustumisest, siis on lepingu sisuks pakkumise tingimused koos nõusolekus sisalduvate muudatustega.

2.6. Pakkumise koostab Teostaja üldjuhul tasuta. Kui Tellija on esitanud Teostajale ettepaneku esitada pakkumine, mille koostamine nõuab Teostajalt tavapärasest enam tööd ja väljaminekuid (makettide ja näidiste koostamine vms.), siis võib Teostaja enne Tellija ettepaneku vastuvõtmist esitada talle arve pakkumise koostamise kohta. Sellisel juhul tekib Teostajal pakkumise koostamise kohustus alles pärast arve tasumist Tellija poolt.

2.7. Iga konkreetse pakkumise teeb Teostaja ainult konkreetsele Tellijale. Tellijal ei ole õigust teha pakkumise sisu teatavaks kolmandatele isikutele. Samuti ei ole Teostajal õigust teha kolmandatele isikutele teatavaks Tellijaga suhtlemisel temale teatavaks saanud ärialast informatsiooni.

2.8. Kui Teostaja on lisanud pakkumisele jooniseid, makette vms. materjali (edaspidi Materjal), siis loetakse need kaitstuks autoriõigustega, autoriõigused kuuluvad Teostajale. Tellijal on õigus kasutada Materjali ainult pakkumisega nõustumise või mittenõustumise üle otsustamiseks. Tellijal ei ole õigust edastada Materjali kolmandatele isikutele, kasutada seda ise oma äritegevuses, teha Materjalis muudatusi.

2.9. Pakkumisele nõusoleku andmisega loetakse Poolte vahel leping sõlmituks. Sätete osas, mis pakkumises ei sisaldu, juhinduvad Pooled käesolevatest Tarnetingimustest.

3. Hind

3.1. Pakkumine peab sisaldama hinda. Pakkumises märgitakse, kas hind sisaldab käibemaksu või ei. Kui Teostaja nõuab Tellijalt hinna tasumist osaliselt või tervikuna ettemaksuna, siis märgitakse see pakkumises.

3.2. Pakkumises kokku lepitud hind võib erineda Tööde teostamise lõplikust hinnast ainult juhul, kui Pooled selles kirjalikult kokku lepivad. Teostajal on õigus taotleda hinna muutmist juhul kui:

    • Tellija poolt Tööde teostamiseks antud materjal ei olnud selleks sobilik ja Teostajal tuli kasutada oma materjali;
    • Tööde tegemise käigus muutis Tellija oma algset tellimust;
    • Tööde tegemise käigus selgus täiendavate tööde tegemise vajadus, milles algselt ei olnud kokku lepitud.

3.3. Kui pole kokku lepitud teisiti, siis kannab transpordi ja ladustamisega seotud kulud Tellija, need kulud näidatakse pakkumises eraldi.

4. Tööde teostamine, üleandmine ja vastuvõtmine

4.1. Tööde teostamise osas lähtuvad Pooled Võlaõigusseaduses töövõtulepinguid reguleerivatest sätetest.

4.2. Tellija on kohustatud valmis Tööd vastu võtma. Tööd loetakse vastuvõetuks ka juhul, kui Tellija alusetult ei võta valmis Tööd vastu talle selleks Teostaja poolt antud mõistliku tähtaja jooksul. Teostajal tekib õigus esitada Tellijale arve teostatud Tööde, viiviste ja ladustamiskulude eest koheselt pärast tema poolt antud Tööde vastuvõtmise tähtaja ületamist.

4.3. Kui Teostaja poolt antud tähtaeg on Tellija poolt ületatud enam kui 30 päeva ja Tellija ei ole selle aja jooksul Töid vastu võtnud, siis ei ole Teostajal enam kohustust Tööde ladustamiseks ja ta ei kanna vastutust Tööde säilimise eest; Tööde juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko läheb Teostajalt üle Tellijale. Sellega ei lõpe aga Tellija kohustus tasuda temale esitatud arve, viivised ja ladustamiskulud.

4.4. Tööde üleandmine-vastuvõtmine (v.a. punktis 4.3. toodud juhul) toimub üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamisega Poolte poolt. Tellija peab Tööde lepingutingimustele mittevastavusest Teostajale teatama hiljemalt 8 päeva jooksul nende vastuvõtmisest. Teade mittevastavuse kohta peab olema esitatud kirjalikult; Tellija peab mittevastavust täpselt kirjeldama.

4.5. Teostaja ei vastuta Tööde lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis tulenesid Tellija poolt muretsetud materjali puudustest.

4.5.1. Kui Töö näol on tegemist trükisega ja Pooled on kokku leppinud, et trükiprotsessile eelneb tõmmise heakskiitmine Tellija poolt, siis ei vastuta Teostaja vigade eest, mille Tellija jättis tõmmisel parandamata.

4.5.2. Tühine (mitteoluline) erinevus Poolte vahel kokku lepitud värvitõmmisest, paberinäidisest vms. ei anna Tellijale alust lepingust taganemiseks, hinna alandamise nõudmiseks vms. Kui Pooled ei jõua kokkuleppele erinevuse tühisuse osas, siis lahendatakse vaidlus vastavalt punktile 4.6.

4.6. Kui Teostaja nõustub Tellija pretensioonidega Tööde mittevastavuse osas, siis lepivad Pooled kokku mittevastavuse parandamises, kompenseerimises vms. Kui Teostaja ei nõustu Tellija pretensioonidega Tööde mittevastavuse osas, siis tellivad Pooled ekspertarvamuse sõltumatult eksperdilt. Ekspertiisiga seotud kulud kannab vaidluses alla jäänud pool. Ekspertarvamus on Poolte jaoks siduv.

4.7. Kui Pooled ei jõua kokkuleppele Tööde mittevastavuse likvideerimises, kompenseerimises vms., siis lahendab vaidluse Eesti Trükitööstuse Liidu Ekspertkomisjon.

5. Poolte vastutus. Pretensioonid

5.1. Pooled vastutavad teineteisele lepingu mittekorrektse täitmisega tekitatud dokumentaalselt tõendatud kahjude eest. Pooled ei vastuta teineteisele tekitatud kaudsete kahjude eest (saamata jäänud kasum, majandustegevuse häiritus vms.). Pretensioonid esitavad Pooled teineteisele kirjalikult. Tööde kvaliteediga seotud pretensioonid esitab Tellija hiljemalt 8 päeva jooksul arvates Tööde vastuvõtmisest. Kui Tellija ei ole kinni pidanud vastavalt punktile 4.3. Teostaja poolt temale antud tähtajast, siis kaotab Tellija õiguse pretensiooni esitamiseks.

5.2. Lepingutingimustele mittevastavad Tööd tagastab Tellija Teostajale 14 päeva jooksul nende vastuvõtmisest arvates. Tagastatavad Tööd antakse Teostajale üle aktiga (edaspidi Tagastusakt), millele märgitakse tagastamise põhjus; Tagastusaktile kirjutavad alla Poolte volitatud esindajad. Tagastusaktile allakirjutamisega ei kinnita Teostaja nõustumist Tellija pretensiooniga. Kui Teostaja ei nõustu Tellija pretensiooniga, siis teatab ta sellest Tellijale kolme päeva jooksul Tagastusaktile allakirjutamisest arvates. Sel juhul lepivad Pooled kokku vaidluse lahendamises vastavalt punktile 4.6.

6. Vääramatu jõud

6.1. Lepinguga võetud kohustuste täitmise rikkumine Poolte poolt on vabandatav, kui rikkumine toimus vääramatu jõu tõttu. Vääramatu jõud on asjaolu, mida pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta lepingu sõlmimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks. Vääramatu jõuna käsitlevad Pooled streiki, tööseisakut, tulekahju vms takistust.

6.2. Pool, kelle tegevus on vääramatu jõu tõttu takistatud, on kohustatud sellest teisele poolele esimesel võimalusel teatama.

7. Viivitused lepingu täitmisel, erinevused kokkulepitud tiraažis

7.1. Kui Teostaja ei suuda lepingu tähtajast kinni pidada tööjõu või tooraine puuduse, masinarikke vms takistuse tõttu, mida ta lepingut sõlmides ette ei võinud näha, siis teavitab ta sellest viivitamatult Tellijat. Sellisel juhul on Tellijal õigus lepingust taganeda. Kui Tellija ei tagane lepingust, siis lepivad Pooled kokku uue tähtaja.

7.2. Kui punktis 7.1. nimetatud takistus muudab lepingu täitmise Teostaja jaoks ülemäära raskeks, ebarentaabliks vms., siis on Teostajal õigus lepingust taganeda. Lepingust taganemisest teatab Teostaja Tellijale kirjalikult. Sellisel juhul ei ole Tellijal õigust nõuda temale tekitatud kahjude hüvitamist, küll peab aga Teostaja tagastama Tellijale kõik viimase poolt Tööde teostamiseks temale antud materjalid, selle võimatuse korral peab Teostaja need materjalid hüvitama rahas.

7.3. Kui Tööde näol on tegemist trükisega ja Pooled on kokku leppinud tiraažis kuni 20 000 eksemplari, siis võib tegelik trükiarv erineda 10% ulatuses. Suuremate tiraažide puhul võib tegelik trükiarv erineda 5% ulatuses. Tegeliku tiraaži ja kokkulepitud tiraaži vahe eest tasumine toimub vastavalt pakkumises toodud tingimustele.

8. Makse-
tingimused

8.1. Tööde hinnas lepivad Pooled kokku pakkumises. Kui pakkumises ei ole märgitud teisiti, siis esitab Teostaja koos Tööde üleandmise-vastuvõtmise aktiga Tellijale arve maksetähtajaga 7 päeva. Pooled võivad kokku leppida, et Tellija tasub Tööde eest osaliselt või täielikult ettemaksuna, samuti võivad Pooled kokku leppida tasumises osade kaupa. Kui Pooled on kokku leppinud ettemaksus, siis ei teki Teostajal Tööde tegemise kohustust enne ettemaksu tasumist Tellija poolt.

8.2. Kui pakkumises ei ole märgitud teisiti, siis on Teostajal õigus nõuda maksetega viivitamise korral Tellijalt viivist 0,25% päevas iga tasumisega viivitatud päeva eest.

8.3. Kui Pooled on kokku leppinud ettemaksus või tasumises osade kaupa, siis ei teki Teostajal Tööde väljaandmise kohustust enne, kui Tellija on tasunud arved, mille tasumise tähtaeg on möödunud. Tasumise tagamiseks on Teostajal pandiõigus tema valduses olevatele Tellija vallasasjadele (maketid, materjalid jms.).

9. Omandiõigus ja autoriõigus

9.1. Teostaja poolt Tööde teostamiseks hangitud töövahendid, filmid, arvutiprogrammid jms. on Teostaja omand ja nende omandiõigus ei lähe Tellijale üle pärast Tööde üleandmist. Tellija tellimusel teostatud Tööd on Teostaja omand kuni Tellija ei ole nende tööde eest 100%-liselt tasunud. Pärast Tööde teostamise eest esitatud arvete (ka viivisarvete) täielikku tasumist Tellija poolt läheb omandiõigus Töödele üle Tellijale.

9.2. Tööde juhusliku hävimise riisiko läheb Teostajalt Tellijale üle pärast Tööde vastuvõtmist, mitte pärast omandiõiguse tekkimist. Kui Tööd kujutavad endast autoriõigusega kaitstavat objekti, siis autori varalised õigused lähevad Teostajalt tellijale üle Tööde eest tasumisega. Autori mittevaraliste õiguste omanikuks jääb Teostaja. Kui Tööd, mida Tellija tellib, on kaitstud autoriõigusega, siis vastutab Tellija vastavate litsentside olemasolu ja autoritasude maksmise eest.

9.3. Tööde teostamiseks Tellija poolt Teostajale üle antud materjalid on Tellija omand. Materjalid, mida Teostaja ei kasutanud otseselt Töö teostamiseks, tagastab ta pärast Tööde üleandmist Tellijale (v.a. punktis 8.3. toodud juhul). Kui Tellija soovib, et Teostaja kindlustaks nimetatud materjalid, siis peab Teostaja seda tegema eeldusel, et Tellija tasub kindlustamisega seotud kulud.

10. Muud sätted

10.1. Kui Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktidega on ette nähtud konkreetsete trükitoodete üksikeksemplaride (edaspidi Sundeksemplarid) kohustuslik üleandmine raamatukogudele vms. asutustele, siis valmistab Teostaja Sundeksemplarid Tellija kulul lisaks lepingus märgitud tiraažile ning edastab need Tellija kulul vastavatele asutustele.

10.2. Vaidluste tekkides pöörduvad Pooled vajaduse korral ETTL Ekspertkomisjoni poole, kelle koosseis on vastuvõetav mõlemale poolele. ETTL Ekspertkomisjoni arvamus on lõplik, ekspertiisiga seotud kulud kannab vaidluses alla jäänud pool.

Menüü

Eelroad

VISIITKAART MATI LAMINAADI KASTMES

EELROOGADE KLASSIKA JA SUUREPÄRANE EINE ALUSTAJA; GURMAANIDELE SAAME SERVEERIDA KA
ERILISES PEHME LAMINAADI KASTMES JA SOOVIL MUUDE LISANDITEGA

MAITSEKAST PABERIST FLAIERIVAAGEN

SERVEERITAKSE KIIRELT JA SOBIB SUUREMALE SELTSKONNALE

HÕRGU OREOOLIGA PLAKAT

TÄHELEPANUPÜÜDEV JA SILMAPAISTEV ROOG

Pearoad

KLEEBISETIKETT A LA RULL

KLIENDI SOOVIL KA ILMA RULLITA; SERVEERITAKSE VÕRGUGA VÕI ILMA

PAKEND MAITSVAST KARTONGIST VÕI PAPIST

HEA KÕHUTÄIDE GARANTEERITUD! VIIMISTLETUD ERITI MATSUVA STANTSIGA VÕI
KERGEMA KÕHUTÄIE JAOKS LÕIGATUD LÕIKURIGA

KLASSIKALISELT KÜPSETATUD BROŠÜÜR

KLIENTIDE LEMMIK LÄBI AEGADE! IGALE MAITSELE SOBILIK JA ALATI VÄGA TOITEV

Magustoidud

ERITI ÕHULINE POP-UP MATI VÕI LÄIKIVA LAMINAADIGLASUURIGA

HEA VALIK ROLL-UPI ARMASTAJATELE

VÜRTSIKAS JA VALLATU RIIULIRÄÄKIJA

PÕNEVATE MAIUSPALADE ARMASTAJATE LEMMIK

KANEELIHÕNGULINE KALENDER

AASTALÕPU PIDUROOGADE AASTA LÄBI SERVEERITAV AUKÜLALINE

LIPURIVI

PEAKOKK SOOVITAB! EKSOOTILISEMATE ROOGADE AUSTAJATELE