Võta meiega ühen­dust – vasta­me sulle esime­sel võimalusel

Tarnetingimused

ETTL ÜLDISED TARNETINGIMUSED
Kinni­ta­tud Eesti Trüki­töös­tuse Liidu (ETTL) üldkoos­ole­kul 27.märtsil 2003.a.

ETTL juha­tu­sel on voli­tus teha vaja­du­sel muuda­tusi Üldis­tes­se Tarne­tin­gi­mus­tes­se, mis on koos­kõ­las VÕS-ga
(üldkoos­ole­ku otsus 27.03.2003.a.)

1. Mõisted

Tarne­tin­gi­mu­sed – Käes­ole­vad tarne­tin­gi­mu­sed (edas­pi­di Tarne­tin­gi­mu­sed) on Võla­õi­gus­sea­du­se mõis­tes tüüp­tin­gi­mu­sed. Kui lepin­gus ei sätes­ta­ta teisi­ti, siis lähtu­vad Teos­ta­ja ja Telli­ja Tarne­tin­gi­mus­tes sätestatust.
Teos­ta­jad – ETTL‑i liikmed
Telli­jad – ETTL‑i liik­me­telt töid ja teenu­seid tellivad kliendid
Pooled – Teos­ta­ja ja Telli­ja koos
Tööd – tööd ja teenu­sed, mida Telli­jad tellivad Teostajatelt
Pakku­mi­ne – Võla­õi­gus­sea­du­se mõis­tes pakku­mus (ofert)
Nõus­olek – Võla­õi­gus­sea­du­se mõis­tes nõustumus
Kui Telli­ja ja Teos­ta­ja vahel sõlmi­ta­vas lepin­gus ei sätes­ta­ta teisi­ti, siis lähtu­vad Teos­ta­ja ja Telli­ja Tarne­tin­gi­mus­tes sätestatust.

2. Pakkumine

2.1. Pakku­mi­ne on Teos­ta­ja poolt Telli­ja­le tehtud lepin­gu sõlmi­mise ette­pa­nek. Ette­pa­nek peab olema piisa­valt määrat­le­tud (hind, teos­ta­miseks kuluv aeg jmt. oluli­sed tingi­mu­sed). Pakku­mise teinud Teos­ta­ja kohus­tub pakku­mise­le nõus­ole­ku andmise korral tege­ma pakku­mises märgi­tud Töö pakku­mises märgi­tud tingi­mus­tel. Pakku­mi­ne peab olema vormis­ta­tud kirja­li­kult. Pakku­mi­ne kehtib 30 päeva selle teata­vaks­te­ge­mise kuupäe­vast arvates.

2.2. Kui Teos­ta­ja ei ole Telli­ja­le tehtud ette­pa­ne­kus piisa­valt selgelt määrat­le­nud lepin­gu oluli­si tingi­mu­si, siis ei loeta seda ette­pa­ne­kut Teos­ta­ja pakku­miseks. Seda loetak­se Teos­ta­ja ette­pa­nekuks Telli­ja­le esita­da pakku­mi­ne. Kui Telli­ja on esita­nud Teos­taja­le pakku­mise ja ei ole sellel märki­nud kehti­vus­ae­ga, siis on Teos­ta­ja kohus­ta­nud pakku­mise­le vasta­ma 30 päeva jook­sul selle teata­vaks­te­ge­mise kuupäe­vast arva­tes. Nii Telli­ja pakku­mi­ne, kui Teos­ta­ja nõus­olek peavad olema vormis­ta­tud kirjalikult.

2.3. Pakku­mi­ne lõpeb, kui selle­le ei ole õige­aeg­selt nõus­ole­kut antud või kui pakku­mise esita­ja on kätte saanud pakku­mise taga­si­lük­ka­mise teate.

2.4. Pakku­mi­se­ga võrrel­des oluli­si muuda­tusi sisal­dav vastus pakku­mise­le on pakku­mise taga­si­lük­ka­mi­ne ja samal ajal uus pakkumine.

2.5. Pakku­mi­se­ga võrrel­des ebaolu­li­si muuda­tusi sisal­dav vastus on nõus­olek. Seda juhul, kui pakku­mise esita­ja ei teata kolme päeva jook­sul selle kätte­saa­mi­sest arva­tes, et ta ei ole muuda­tus­te­ga nõus. Kui pakku­mise esita­ja ei teata oma mitte­nõus­tu­mi­sest, siis on lepin­gu sisuks pakku­mise tingi­mu­sed koos nõus­ole­kus sisal­du­va­te muudatustega.

2.6. Pakku­mise koos­tab Teos­ta­ja üldju­hul tasu­ta. Kui Telli­ja on esita­nud Teos­taja­le ette­pa­ne­ku esita­da pakku­mi­ne, mille koos­ta­mi­ne nõuab Teos­ta­jalt tava­pä­ra­sest enam tööd ja välja­mi­ne­kuid (maket­ti­de ja näidis­te koos­ta­mi­ne vms.), siis võib Teos­ta­ja enne Telli­ja ette­pa­ne­ku vastu­võt­mist esita­da talle arve pakku­mise koos­ta­mise kohta. Selli­sel juhul tekib Teos­ta­jal pakku­mise koos­ta­mise kohus­tus alles pärast arve tasu­mist Telli­ja poolt.

2.7. Iga konk­reet­se pakku­mise teeb Teos­ta­ja ainult konk­reet­se­le Telli­ja­le. Telli­jal ei ole õigust teha pakku­mise sisu teata­vaks kolman­da­te­le isiku­te­le. Samu­ti ei ole Teos­ta­jal õigust teha kolman­da­te­le isiku­te­le teata­vaks Telli­ja­ga suht­le­misel tema­le teata­vaks saanud ärialast informatsiooni.

2.8. Kui Teos­ta­ja on lisa­nud pakku­mise­le jooni­seid, makette vms. mater­ja­li (edas­pi­di Mater­jal), siis loetak­se need kaits­tuks auto­ri­õi­gus­te­ga, auto­ri­õi­gu­sed kuulu­vad Teos­taja­le. Telli­jal on õigus kasu­ta­da Mater­ja­li ainult pakku­mi­se­ga nõus­tu­mise või mitte­nõus­tu­mise üle otsus­ta­miseks. Telli­jal ei ole õigust edas­ta­da Mater­ja­li kolman­da­te­le isiku­te­le, kasu­ta­da seda ise oma ärite­ge­vu­ses, teha Mater­ja­lis muudatusi.

2.9. Pakku­mise­le nõus­ole­ku andmi­se­ga loetak­se Pool­te vahel leping sõlmi­tuks. Säte­te osas, mis pakku­mises ei sisal­du, juhin­du­vad Pooled käes­ole­va­test Tarnetingimustest.

3. Hind

3.1. Pakku­mi­ne peab sisal­da­ma hinda. Pakku­mises märgi­tak­se, kas hind sisal­dab käibe­mak­su või ei. Kui Teos­ta­ja nõuab Telli­jalt hinna tasu­mist osali­selt või tervi­ku­na ette­mak­su­na, siis märgi­tak­se see pakkumises.

3.2. Pakku­mises kokku lepi­tud hind võib erine­da Tööde teos­ta­mise lõpli­kust hinnast ainult juhul, kui Pooled selles kirja­li­kult kokku lepivad. Teos­ta­jal on õigus taot­le­da hinna muut­mist juhul kui:

  • Telli­ja poolt Tööde teos­ta­miseks antud mater­jal ei olnud selleks sobi­lik ja Teos­ta­jal tuli kasu­ta­da oma materjali;
  • Tööde tege­mise käigus muutis Telli­ja oma algset tellimust;
  • Tööde tege­mise käigus selgus täien­da­va­te tööde tege­mise vaja­dus, milles algselt ei olnud kokku lepitud.

3.3. Kui pole kokku lepi­tud teisi­ti, siis kannab trans­por­di ja ladus­ta­mi­se­ga seotud kulud Telli­ja, need kulud näida­tak­se pakku­mises eraldi.

4. Tööde teostamine, üleandmine ja vastuvõtmine

4.1. Tööde teos­ta­mise osas lähtu­vad Pooled Võla­õi­gus­sea­du­ses töövõ­tu­le­pin­gu­id regu­lee­ri­va­test sätetest.

4.2. Telli­ja on kohus­ta­tud valmis Tööd vastu võtma. Tööd loetak­se vastu­võe­tuks ka juhul, kui Telli­ja aluse­tult ei võta valmis Tööd vastu talle selleks Teos­ta­ja poolt antud mõist­li­ku täht­a­ja jook­sul. Teos­ta­jal tekib õigus esita­da Telli­ja­le arve teos­ta­tud Tööde, viivis­te ja ladus­ta­mis­ku­lu­de eest kohe­selt pärast tema poolt antud Tööde vastu­võt­mise täht­a­ja ületamist.

4.3. Kui Teos­ta­ja poolt antud täht­aeg on Telli­ja poolt ületa­tud enam kui 30 päeva ja Telli­ja ei ole selle aja jook­sul Töid vastu võtnud, siis ei ole Teos­ta­jal enam kohus­tust Tööde ladus­ta­miseks ja ta ei kanna vastu­tust Tööde säili­mise eest; Tööde juhus­li­ku hävi­mise ja kahjus­tu­mise riisi­ko läheb Teos­ta­jalt üle Telli­ja­le. Selle­ga ei lõpe aga Telli­ja kohus­tus tasu­da tema­le esita­tud arve, viivi­sed ja ladustamiskulud.

4.4. Tööde üleand­mi­ne-vastu­võt­mi­ne (v.a. punk­tis 4.3. toodud juhul) toimub üleand­mise-vastu­võt­mise akti allkir­jas­ta­mi­se­ga Pool­te poolt. Telli­ja peab Tööde lepin­gu­tin­gi­mus­te­le mitte­vas­ta­vu­sest Teos­taja­le teata­ma hilje­malt 8 päeva jook­sul nende vastu­võt­mi­sest. Teade mitte­vas­ta­vu­se kohta peab olema esita­tud kirja­li­kult; Telli­ja peab mitte­vas­ta­vust täpselt kirjeldama.

4.5. Teos­ta­ja ei vastu­ta Tööde lepin­gu­tin­gi­mus­te­le mitte­vas­ta­vu­se eest, mis tule­ne­sid Telli­ja poolt muret­se­tud mater­ja­li puudustest.

4.5.1. Kui Töö näol on tege­mist trüki­se­ga ja Pooled on kokku leppi­nud, et trükiprot­ses­si­le eelneb tõmmise heaks­kiit­mi­ne Telli­ja poolt, siis ei vastu­ta Teos­ta­ja viga­de eest, mille Telli­ja jättis tõmmisel parandamata.

4.5.2. Tühi­ne (mitte­olu­li­ne) erine­vus Pool­te vahel kokku lepi­tud värvi­tõm­mi­sest, pabe­ri­näi­disest vms. ei anna Telli­ja­le alust lepin­gust taga­ne­miseks, hinna alan­da­mise nõud­miseks vms. Kui Pooled ei jõua kokku­lep­pe­le erine­vu­se tühi­su­se osas, siis lahen­da­tak­se vaid­lus vasta­valt punk­ti­le 4.6.

4.6. Kui Teos­ta­ja nõus­tub Telli­ja preten­sioo­ni­de­ga Tööde mitte­vas­ta­vu­se osas, siis lepivad Pooled kokku mitte­vas­ta­vu­se paran­da­mises, kompen­see­ri­mises vms. Kui Teos­ta­ja ei nõus­tu Telli­ja preten­sioo­ni­de­ga Tööde mitte­vas­ta­vu­se osas, siis tellivad Pooled eksper­t­ar­va­mu­se sõltu­ma­tult eksper­dilt. Eksper­tii­siga seotud kulud kannab vaid­luses alla jäänud pool. Eksper­t­ar­va­mus on Pool­te jaoks siduv.

4.7. Kui Pooled ei jõua kokku­lep­pe­le Tööde mitte­vas­ta­vu­se likvi­dee­ri­mises, kompen­see­ri­mises vms., siis lahendab vaid­luse Eesti Trüki­töös­tuse Liidu Ekspertkomisjon.

5. Poolte vastutus. Pretensioonid

5.1. Pooled vastu­ta­vad teine­tei­se­le lepin­gu mitte­kor­rekt­se täit­mi­s­e­ga teki­ta­tud doku­men­taal­selt tõen­da­tud kahju­de eest. Pooled ei vastu­ta teine­tei­se­le teki­ta­tud kaud­se­te kahju­de eest (saama­ta jäänud kasum, majan­dus­te­ge­vu­se häiri­tus vms.). Preten­sioo­nid esita­vad Pooled teine­tei­se­le kirja­li­kult. Tööde kvali­tee­di­ga seotud preten­sioo­nid esitab Telli­ja hilje­malt 8 päeva jook­sul arva­tes Tööde vastu­võt­mi­sest. Kui Telli­ja ei ole kinni pida­nud vasta­valt punk­ti­le 4.3. Teos­ta­ja poolt tema­le antud täht­ajast, siis kaotab Telli­ja õigu­se preten­sioo­ni esitamiseks.

5.2. Lepin­gu­tin­gi­mus­te­le mitte­vas­ta­vad Tööd tagas­tab Telli­ja Teos­taja­le 14 päeva jook­sul nende vastu­võt­mi­sest arva­tes. Tagas­ta­ta­vad Tööd antak­se Teos­taja­le üle akti­ga (edas­pi­di Tagas­tus­akt), mille­le märgi­tak­se tagas­ta­mise põhjus; Tagas­tus­ak­ti­le kirju­ta­vad alla Pool­te voli­ta­tud esin­da­jad. Tagas­tus­ak­ti­le alla­kir­ju­ta­mi­se­ga ei kinni­ta Teos­ta­ja nõus­tu­mist Telli­ja preten­sioo­ni­ga. Kui Teos­ta­ja ei nõus­tu Telli­ja preten­sioo­ni­ga, siis teatab ta sellest Telli­ja­le kolme päeva jook­sul Tagas­tus­ak­ti­le alla­kir­ju­ta­mi­sest arva­tes. Sel juhul lepivad Pooled kokku vaid­luse lahen­da­mises vasta­valt punk­ti­le 4.6.

6. Vääramatu jõud

6.1. Lepin­gu­ga võetud kohus­tus­te täit­mise rikku­mi­ne Pool­te poolt on vaban­da­tav, kui rikku­mi­ne toimus väära­ma­tu jõu tõttu. Väära­ma­tu jõud on asja­olu, mida pool ei saanud mõju­ta­da ja mõist­lik­ku­se põhi­mõt­test lähtu­des ei saanud temalt ooda­ta, et ta lepin­gu sõlmi­mise ajal selle asjao­lu­ga arves­taks või seda väldiks või takis­ta­va asja­olu või selle taga­jär­je ületaks. Väära­ma­tu jõuna käsit­le­vad Pooled strei­ki, töösei­sa­kut, tule­kah­ju vms takistust.

6.2. Pool, kelle tege­vus on väära­ma­tu jõu tõttu takis­ta­tud, on kohus­ta­tud sellest teise­le poole­le esime­sel võima­lu­sel teatama.

7. Viivitused lepingu täitmisel, erinevused kokkulepitud tiraažis

7.1. Kui Teos­ta­ja ei suuda lepin­gu täht­ajast kinni pida­da tööjõu või toor­ai­ne puuduse, masi­na­rik­ke vms takis­tuse tõttu, mida ta lepin­gut sõlmi­des ette ei võinud näha, siis teavi­tab ta sellest viivi­ta­ma­tult Telli­jat. Selli­sel juhul on Telli­jal õigus lepin­gust taga­ne­da. Kui Telli­ja ei taga­ne lepin­gust, siis lepivad Pooled kokku uue tähtaja.

7.2. Kui punk­tis 7.1. nime­ta­tud takis­tus muudab lepin­gu täit­mise Teos­ta­ja jaoks ülemää­ra raskeks, ebaren­taab­liks vms., siis on Teos­ta­jal õigus lepin­gust taga­ne­da. Lepin­gust taga­ne­mi­sest teatab Teos­ta­ja Telli­ja­le kirja­li­kult. Selli­sel juhul ei ole Telli­jal õigust nõuda tema­le teki­ta­tud kahju­de hüvi­ta­mist, küll peab aga Teos­ta­ja tagas­ta­ma Telli­ja­le kõik viima­se poolt Tööde teos­ta­miseks tema­le antud mater­ja­lid, selle võima­tu­se korral peab Teos­ta­ja need mater­ja­lid hüvi­ta­ma rahas.

7.3. Kui Tööde näol on tege­mist trüki­se­ga ja Pooled on kokku leppi­nud tiraa­žis kuni 20 000 eksemp­la­ri, siis võib tege­lik trüki­arv erine­da 10% ulatu­ses. Suure­ma­te tiraa­ži­de puhul võib tege­lik trüki­arv erine­da 5% ulatu­ses. Tege­li­ku tiraa­ži ja kokku­le­pi­tud tiraa­ži vahe eest tasu­mi­ne toimub vasta­valt pakku­mises toodud tingimustele.

8. Maksetingimused

8.1. Tööde hinnas lepivad Pooled kokku pakku­mises. Kui pakku­mises ei ole märgi­tud teisi­ti, siis esitab Teos­ta­ja koos Tööde üleand­mise-vastu­võt­mise akti­ga Telli­ja­le arve makse­täht­aja­ga 7 päeva. Pooled võivad kokku leppi­da, et Telli­ja tasub Tööde eest osali­selt või täie­li­kult ette­mak­su­na, samu­ti võivad Pooled kokku leppi­da tasu­mises osade kaupa. Kui Pooled on kokku leppi­nud ette­mak­sus, siis ei teki Teos­ta­jal Tööde tege­mise kohus­tust enne ette­mak­su tasu­mist Telli­ja poolt.

8.2. Kui pakku­mises ei ole märgi­tud teisi­ti, siis on Teos­ta­jal õigus nõuda makse­te­ga viivi­ta­mise korral Telli­jalt viivist 0,25% päevas iga tasu­mi­se­ga viivi­ta­tud päeva eest.

8.3. Kui Pooled on kokku leppi­nud ette­mak­sus või tasu­mises osade kaupa, siis ei teki Teos­ta­jal Tööde välja­and­mise kohus­tust enne, kui Telli­ja on tasu­nud arved, mille tasu­mise täht­aeg on möödu­nud. Tasu­mise taga­miseks on Teos­ta­jal pandi­õi­gus tema valduses oleva­te­le Telli­ja vallasas­ja­de­le (make­tid, mater­ja­lid jms.).

9. Omandiõigus ja autoriõigus

9.1. Teos­ta­ja poolt Tööde teos­ta­miseks hangi­tud tööva­hen­did, filmid, arvu­ti­prog­ram­mid jms. on Teos­ta­ja omand ja nende oman­di­õi­gus ei lähe Telli­ja­le üle pärast Tööde üleand­mist. Telli­ja telli­mu­sel teos­ta­tud Tööd on Teos­ta­ja omand kuni Telli­ja ei ole nende tööde eest 100%-liselt tasu­nud. Pärast Tööde teos­ta­mise eest esita­tud arve­te (ka viivi­sar­ve­te) täie­lik­ku tasu­mist Telli­ja poolt läheb oman­di­õi­gus Tööde­le üle Tellijale.

9.2. Tööde juhus­li­ku hävi­mise riisi­ko läheb Teos­ta­jalt Telli­ja­le üle pärast Tööde vastu­võt­mist, mitte pärast oman­di­õi­gu­se tekki­mist. Kui Tööd kuju­ta­vad endast auto­ri­õi­gu­se­ga kaits­ta­vat objek­ti, siis auto­ri vara­li­sed õigu­sed lähe­vad Teos­ta­jalt telli­ja­le üle Tööde eest tasu­mi­se­ga. Auto­ri mitte­va­ralis­te õigus­te omanikuks jääb Teos­ta­ja. Kui Tööd, mida Telli­ja tellib, on kaits­tud auto­ri­õi­gu­se­ga, siis vastu­tab Telli­ja vasta­va­te litsent­si­de olemas­olu ja auto­ri­tasu­de maks­mise eest.

9.3. Tööde teos­ta­miseks Telli­ja poolt Teos­taja­le üle antud mater­ja­lid on Telli­ja omand. Mater­ja­lid, mida Teos­ta­ja ei kasu­ta­nud otse­selt Töö teos­ta­miseks, tagas­tab ta pärast Tööde üleand­mist Telli­ja­le (v.a. punk­tis 8.3. toodud juhul). Kui Telli­ja soovib, et Teos­ta­ja kind­lus­taks nime­ta­tud mater­ja­lid, siis peab Teos­ta­ja seda tege­ma eeldusel, et Telli­ja tasub kind­lus­ta­mi­se­ga seotud kulud.

10. Muud sätted

10.1. Kui Eesti Vaba­rii­gis kehti­va­te õigusak­ti­de­ga on ette nähtud konk­reet­se­te trüki­too­de­te üksik­ek­semp­la­ri­de (edas­pi­di Sund­eksemp­la­rid) kohus­tus­lik üleand­mi­ne raama­tu­ko­gu­de­le vms. asutus­te­le, siis valmis­tab Teos­ta­ja Sund­eksemp­la­rid Telli­ja kulul lisaks lepin­gus märgi­tud tiraa­ži­le ning edas­tab need Telli­ja kulul vasta­va­te­le asutustele.

10.2. Vaid­lus­te tekki­des pöör­du­vad Pooled vaja­du­se korral ETTL Ekspert­ko­mis­jo­ni poole, kelle koos­seis on vastu­võe­tav mõle­ma­le poole­le. ETTL Ekspert­ko­mis­jo­ni arva­mus on lõplik, eksper­tii­siga seotud kulud kannab vaid­luses alla jäänud pool.