Võta meiega ühen­dust – vasta­me sulle esime­sel võimalusel

Trükifailide ettevalmistus

Digi­taal­seks origi­naa­liks on kompo­siit-PDF, mille tege­miseks on kasutatud
PDF/X‑1a:2001 stan­dar­dit ja Acro­bat Distil­le­rit. Vasta­valt telli­mu­se­le kas
CMYK-is või CMYK+SPOT värvi­de­ga (PANTONE).

Tehniline abi ja soovitused kujundamiseks, trükifailide ettevalmistamiseks

 1. Kujun­dus peab asuma lehe­kül­je keskel ja vasta­ma telli­mu­ses esita­tud mõõtudele;
 2. Lõike­va­ru (bleed) peab olema lisa­tud igas­se serva võrd­selt 3–5 mm;
 3. Trüki­kotta saade­tud pdf peab olema soovi­ta­ta­valt ilma lõike- ja
  kokku­pa­ne­ku­mär­ki­de­ta (või siis peavad need asuma väljas­pool lõikevaru);
 4. Kujun­duses kasu­ta­tud pilti­de reso­lut­sioon võiks olla 300 dpi;
 5. Musta­del (100% K) objek­ti­del ületrükk (overprint) ei ole vaja­lik, kuna RIP-is lisa­tak­se see auto­maat­selt. Kuid kujun­duses võiks jälgida, et kui suured mustad objek­tid või kirjad jäävad näiteks pilti­de­le kas terve­nis­ti või osali­selt, siis tuleks kasu­ta­da ületrü­ki­ta musta 1C/1M/1Y/100K (muidu hakkab pilt või värv alt läbi kuma­ma) või rich black’i;
 6. Kujun­dus­prog­ram­mis tuleks sisse lüli­ta­da Over­pint Preview, et välti­da valge­te­le ja
  värvi­lis­te­le objek­ti­de­le koge­ma­ta overprin­di lisamist;
 7. Kuna suur 100%K pind tundub ofsett-trükis suhte­li­selt hele (hall), siis sel juhul on soovi­ta­tav kasu­ta­da kujun­duses rich blac­ki (50C/40M/100K);
 8. Kujun­duses tuleks jälgida, et oluli­sed objek­tid ja tekst asuk­sid servadest
  vähe­malt 3–5 mm kaugusel;
 9. Brošüü­ri­de ja raama­tu­te puhul peavad failis sisal­du­ma ka tühjad leheküljed;
 10. Brošüü­ri­de ja raama­tu­te kaaned tuleb teha samu­ti lehe­kül­ge­de­na; liimköites
  trükis­te puhul peab selg olema eral­di lehel või failis (bleed igas servas, kujundus
  lehe keskel); kaane­ku­jun­duse võib teha ka laotu­se­na (kui näiteks pilt jook­seb üle
  selja), kuid sel juhul tuleb kind­las­ti enne kind­laks teha seljapaksus;
 11. Stant­si­joo­ni­sed, koht­lakk, foolio jms peavad olema eral­di lehel (failis).

Stantsijoonisel

Nuga: puna­ne
Nuut: rohe­li­ne
Perfo: kolla­ne

Kui klien­di failis on SPOT-värvid, siis on võima­lik need teisen­da­da CMYK‑i, kuid sel juhul tuleb arves­ta­da, et tule­mus ei pruu­gi vasta­ta selle­le, mis algses kujunduses.

Rulli kerimissuuna joonised