Võta meie­ga ühen­dust – vasta­me sulle esime­sel võimalusel

Bordsspel

Dator­spel är väldigt popu­lä­ra nuför­ti­den, men ett bords­spel är utan tvekan någon­ting som skapar spän­ning­en under en soci­al samman­komst. Bords­spel kan också vara en utmärkt möjlig­het att till­bringa kvali­tets­tid med familjen.

Ett bords­spel uppsätt­ning inne­hål­ler en skön låda, olika spel­kort och spel­pjä­ser och natur­ligt­vis också ett ark, en folder eller en broschyr med instruktioner.

Bordsspel
Bordsspel med en låda och instruktioner