Võta meiega ühen­dust – vasta­me sulle esime­sel võimalusel

Loosikastid

Loosi­kast on suure­pä­ra­ne võima­lus täht­päe­va­de või kampaa­nia­te jaoks valmis­ta­da kaunis kast, kuhu sisse kollee­gid või klien­did saak­sid poeta­da oma post­kaar­did, täide­tud kampaa­nias osale­mise kupon­gid või muud seesu­gu­sed asjad.

Kast võib olla liht­ne, avaga peal või hoopis uhkem, tuge pakku­va jala­ga ning avaga ees või küljel.

Arves­ta­ma peaks kind­las­ti, et ka tühi ning kerge kast oleks piisa­valt suur stabiil­selt püsti püsi­miseks ning piisa­valt mahu­kas soovi­tud kogu­se post­kaar­ti­de-kupon­gi­de korjamiseks.

Valik populaarsemaid lahendusi —

Loosikast avaga peal
Jalaga loosikast avaga ees

Küsi personaalset pakkumist