Võta meie­ga ühen­dust – vasta­me sulle esime­sel võimalusel

Lotterilådor

En lotte­rilå­da är en utmärkt möjlig­het att bestäl­la en skön låda för högti­der eller kampan­jer; kolle­ger eller kunder skul­le kunna kasta sina vykort, kampanjku­pong­er eller andra liknan­de saker i en sådan låda.

Lådan kan vara enkel, med en öppning ovan­på eller kan vara en fina­re vari­ant, med ett stöd­ben och öppning­en på fram­si­dan eller på sidan. Man skul­le säkert ta hänsyn till att en tom eller tunn­vikt låda skul­le vara till­räck­ligt stabil och till­räck­ligt rymlig för att ploc­ka alla vykort och kuponger.

Lotterilåda med öppningen ovanpå
Lotterilåda med stödben med öppningen på framsidan