Võta meiega ühen­dust – vasta­me sulle esime­sel võimalusel

Ümbrikud

Erine­va­te doku­men­ti­de, post­kaar­ti­de, kutse­te jms posti­ta­miseks või viisa­ka­maks paken­da­miseks on hea kasu­ta­da ümbrikuid.

Liht­sam võima­lus on võtta stan­dardümb­rik ning sinna peale trük­ki­da oma ette­võt­te logo ning miks mitte ka kohe iga saaja aadress. Selli­seid ümbrik­ke on saada­val ka akna­ga (saaja aadres­si saab siis trük­ki­da eral­di lehe­le, mis läheb ümbri­ku sisse). Lisaks on olemas ka luksus­li­ku­mast mater­ja­list ümbrik­ke, mis juba enne selle avamist kanna­vad endas erili­se­mat hõngu.

Kui aga on soov luua mida­gi sootuks erilist või näiteks on vaja erimõõ­dus ümbrik­ku ette­võt­te reklaamb­rošüü­ri klien­di­le saat­miseks, siis on võima­lik ümbrik poog­na­le trük­ki­da, stant­si­da ning kokku liimi­da. Selli­sel moel valmivad väga erili­sed ja pilku­püüd­vad lahendused.

Valik populaarsemaid lahendusi —

Ümbrik
Aknaga ümbrik
Rebitava klapiga stantsitud eriümbrik

Küsi personaalset pakkumist