Võta meie­ga ühen­dust – vasta­me sulle esime­sel võima­lusel

Asiakirjakannet

Mapit

Jos sinul­la on isom­pi määrä info- tai mark­ki­noin­tiai­neis­toa, joita haluat antaa asiak­kail­le, niitä varten o hyvää valmis­taa asia­kir­ja­kan­net. Erit­täin suosit­tu valin­ta konfe­rens­seil­le ja messuil­le. Kansis­sa on usein myös erityi­set leik­kauk­set, joihin voi näky­vään paik­kaan sijoit­taa oman käyn­ti­kor­tin. Jos aineis­toa on enem­män, voim­me valmis­taa myös kansien selän kahdel­la nuut­tauk­sel­la, jolloin sisään on mahdol­lis­ta sijoit­taa enem­män paino­tuot­tei­ta (ja vaik­ka­pa myös muis­ti­ti­kun, kynän tai jotain muuta).

Vaih­toeh­toi­ses­ti voi käyt­tää mappia, jonka väliin rei’itetyt arkit kiin­ni­te­tään metal­lis­ten hako­jen avul­la. Asia­kir­ja­kan­sis­ta eroten aineis­toa voi siinä tapauk­ses­sa myös selail­la.

Jos aineis­toa on todel­la­kin hyvin paljon ja sen edus­ta­vam­pi ja/tai pitkä­ai­kai­sem­pi säilyt­tä­mi­nen on tärke­ää, suosit­te­lem­me mappien valmis­ta­mis­ta. Lujas­ta pahvis­ta valmis­te­tuin kansin olevaan ja metal­li­sel­la rengas­me­ka­nis­mil­la varus­tet­tuun mappiin on muka­va lisä­tä rei’itettyä aineis­toa. Sen lisäk­si on hyvä jättää tärkeä tieto (esimer­kik­si hinnas­to) asiak­kaan toimis­toon jatku­vaa käyt­töä varten.

Asiakirjakannet
Mapit
Mappikansiot