Võta meiega ühen­dust – vasta­me sulle esime­sel võimalusel

Dokumendikaaned

Mappkaaned

Registraatorid

Kiirköitjad

Kui sul on suure­mal hulgal info- või turun­dus­ma­ter­ja­lie, mida soovid klien­di­le üle anda, siis võib nende jaoks valmis­ta­da doku­men­di­kaa­ned. Väga popu­laar­ne valik konve­rent­si­de ning messi­de tarvis. Neil on tihti ka spet­siaal­sed sisse­lõi­ked, kuhu saad nähta­va­le koha­le kinni­ta­da oma visiit­kaar­di. Kui mater­ja­le on rohkem, saame teha kahe soone­ga selja, mis lubab rohkem trüki­seid (ja miks mitte ka  mälu­pulk, pasta­kas või muud) sinna vahe­le panna.

Alter­na­tiiv­ne võima­lus on kasu­ta­da kiir­köit­jat, kuhu vahe­le augus­ta­tud lehed kinni­ta­da metal­list klemmi­de abil. Erine­valt doku­men­di­kaan­test on võima­lik selli­sel kujul mater­ja­li ka lehitseda.

Kui mater­ja­li on tões­ti väga palju ning oluli­ne on ka selle esin­dus­li­kum ja/või pikem säili­ta­mi­ne, siis soovi­ta­me mappkaante/registraatorite valmis­ta­mist. Oma tuge­vast papist kaan­te ning metal­list rõngas­te mehha­nis­mi­ga on sinna vahe­le augus­ta­tud mater­ja­li­de mugav lisa­da. Peale­gi on hea oma tähtis info (näiteks hinna­ki­ri) klien­di konto­ris­se pide­vaks kasu­ta­miseks jätta.

Valik populaarsemaid lahendusi —

Dokumendikaaned
Mappkaaned ehk registraator
Kiirköitja

Küsi personaalset pakkumist