Võta meie­ga ühen­dust – vasta­me sulle esime­sel võimalusel

Lavanauhat

Kampan­joi­den aika­na voi tava­rat aset­taa myymä­läs­sä nopeas­ti ja tehok­kaas­ti esil­le kuor­ma­la­voil­la. Tällai­sel­la esil­le­pa­nol­la tarjot­ta­vat tuot­teet tai käyn­nis­sä oleva kampan­ja eivät kuiten­kaan vält­tä­mät­tä erotu riit­tä­väs­ti. Tässä voi apuna olla kuor­ma­la­van mainospäällys.

Yksin­ker­tai­sim­mas­sa tapauk­ses­sa kysees­sä on painet­tu pitkä nauha, joka kiin­ni­te­tään laval­la olevien tava­roi­den ympä­ril­le. Moni­mut­kai­sem­mat ratkai­sut lisää­vät kuor­ma­la­van ympä­ril­le ikään kuin pakkauk­sen tapai­set seinät, jotka pitä­vät tuot­teet tehok­kaas­ti sisäl­lään ja autta­vat välit­tä­mään asiak­kaal­le halu­tun viestin.

Kuormalavan mainospäällys (nauha)
Kuomalavan mainospäällys (seinät)