Võta meie­ga ühen­dust – vasta­me sulle esime­sel võimalusel

Pallsvep

Pallöverdrag

Under kampan­jer­nas tid i affä­rer kan man snabbt och enkelt stäl­la ut produk­ter på ett försälj­nings­ställ. Dock vid en sådan utställ­ning är det inte garan­te­rat att produk­ter­na eller kampan­jen är till­räck­ligt iögon­fal­lan­de. Här kan pall­svep eller pallö­ver­drag vara till hjälps.

I det enklas­te fallet har vi med ett långt tryckt band att göra, vilket fästs runt produk­ter som står på pallen. De mer avan­ce­ra­de lösning­ar­na sätter embal­lage-akti­ga väggar runt pallen: de håller produk­ter­na på ett effek­tivt sätt och hjäl­per att leve­re­ra budska­pet till kunden.

Pallsvep (band)
Pallöverdrag