Võta meie­ga ühen­dust – vasta­me sulle esime­sel võimalusel

Lomakkeet

Itsejäljentävät lomakkeet

Muodol­li­suuk­sien erot­ta­ma­ton osa on usein erilais­ten lomak­kei­den täyt­tä­mi­nen. Siihen on käytän­nöl­lis­tä painat­taa valmiik­si sopi­vat pohjat, jotka teke­vät tieto­jen kirjaa­mi­ses­ta nopeam­man ja anta­vat mahdol­li­suu­den näiden tieto­jen erilai­siin osiin jaka­mi­sen hallitsemiseen.

Jos käsin täytet­tä­väs­tä lomak­kees­ta tuli­si säilyä myös kopioi­ta, on mahdol­lis­ta käyt­tää itse­jäl­jen­tä­viä ratkai­su­ja, jois­sa pääl­lim­mäi­sel­le valkoi­sel­le sivul­le kirjoi­tet­tu tieto kopioi­tuu auto­maat­ti­ses­ti alla oleval­le yhdel­le tai kahdel­le väril­li­sel­le sivulle.

Lomake
Itsejäljentävä lomake
Itsejäljentävä lomake (samaa väriä)