Võta meie­ga ühen­dust – vasta­me sulle esime­sel võimalusel

Blanketter

Självkopierande blanketter

Man fyller i olika blan­ket­ter gans­ka ofta vid affärs­led­ning­en. Det är gynn­samt att bestäl­la lämp­li­ga under­lag som ska under­lät­ta nedskri­van­de av infor­ma­tion och ger bätt­re kontroll över uppdel­ning av infor­ma­tion till olika bitar.

Om det krävs kopi­or av hand­skriv­na ifyll­da blan­ket­ter då är det möjligt att använ­da själv­ko­pi­e­ran­de lösning­ar där infor­ma­tio­nen som skrivs på huvud­sak­li­ga papper­sar­ket över­fö­ras auto­ma­tiskt på ett eller två färga­de pappersark.

Blankett
Självkopierande blankett
Självkopierande blankett (samma färg)