Võta meiega ühen­dust – vasta­me sulle esime­sel võimalusel

Blanketid

Isekopeeruvad blanketid

Asja­aja­mise lahu­ta­ma­tuks osaks on tihti erine­va­te blan­ket­ti­de täit­mi­ne. Selle jaoks on kasu­lik lasta trük­ki­da valmis sobi­li­kud põhjad, mis teevad info kirja pane­mise kiire­maks ning anna­vad pare­ma kont­rol­li selle teabe erine­va­teks osadeks jaga­mise üle.

Kui käsit­si täide­ta­vast blan­ke­tist peaksid säili­ma ka koopiad, siis on võima­lik kasu­ta­da iseko­pee­ru­vaid lahen­dusi, kus peal­mise­le valgele lehe­le kirju­ta­tud infor­mat­sioon auto­maat­selt kandub alumise­le ühele või kahe­le värvi­li­se­le lehele.

Valik populaarsemaid lahendusi —

Blankett
Isekopeeruv blankett
Isekopeeruv blankett (sama värvi)

Küsi personaalset pakkumist