Võta meie­ga ühen­dust – vasta­me sulle esime­sel võimalusel

Bordstrianglar

Bordsryttare

En bordstri­ang­el eller en bords­ryt­ta­re är en effek­tiv lösning för att presen­te­ra infor­ma­tion till kunder på ett matstäl­le eller på övri­ga stäl­len. En bordstri­ang­el är ett enkelt ark med info som är falsad och limmad på kanter­na till en triang­el­ak­tig reklamy­ta som ställs ut på bordet. En bords­ryt­ta­re är ett ark som är limmat på papp och den place­ras på bordet med hjälp av stöd­ben som är fäst på baksi­dan. Såda­na tryck­sa­ker går att stan­sa till en speci­ell form för att göra budska­pet ännu mer effektfullt.

Bordstriangel (stående)
Bordstriangel (liggande)
Bordsryttare med stödben