Võta meiega ühen­dust – vasta­me sulle esime­sel võimalusel

Lauarääkijad

Lauakolmnurgad

Toit­lus­tus­asu­tus­tes ning muudes kohta­des on reklaa­mi klien­di­le esit­le­miseks väga efek­tiiv­ne võima­lus kasu­ta­da laua­kolm­nurka või laua­rää­ki­jat (ingli­se keeles table tent). Laua­kolm­nurk on liht­ne leht info­ga, mis on sooni­tud ja servast liimi­tud kolm­nurk­seks reklaam­pin­naks, mis laua­le aseta­tak­se. Need loovad hea võima­lu­se klien­di­le toode­te, menüü või tule­vas­te üritus­te tutvus­ta­miseks, võivad toimi­da kalend­ri­na ning edas­ta­vad muu vaja­li­ku muu info ka muudes ette­võ­te­tes. Laua taga istu­des või ooda­tes on võima­tu, et klien­di pilk sellest möödub.

Milline lauarääkija valida?

Laua­rää­ki­ja on papi­le liimi­tud leht, mis selle taha kinni­ta­tud jala abil laua­le paigu­ta­tak­se. Selli­sed trüki­sed on muidu­gi võima­lik ka stant­si­da eriku­ju­li­seks, et sõnum muuta veel­gi mõju­ka­maks ja efek­tiiv­se­maks – ära karda mõel­da kastist välja!

Laua­rää­ki­ja olemust vali­des saad vali­da nii püsti kui ka pika­li seis­va või hoopis jala­ga laua­rää­ki­ja. Pika­li seis­vad ja  püsti seis­vad kolm­nur­gad võimal­da­vad kuva­da reklaa­mi või sellel olevat pilti mitmes suunas, kuid teised jala­ga laua­rää­ki­jad ühes suunas. Seetõt­tu mõtle läbi, milli­ne laua­rää­ki­ja sobib sinu idee või kujun­du­se­ga kokku kõige enam ning kui oluli­ne on see, et reklaam oleks nähtav mitmes suunas.

Kujun­duse osas soovi­ta­me kasu­ta­da kvali­teet­seid pilte ja silma­jää­vaid teks­te. Räägi läbi disain koos oma kujun­da­ja­ga ning koos tema­ga tutvu­ge meie nõud­mis­te ja soovi­tus­te­ga faili­de ette­val­mis­ta­miseks. Vaja­du­sel oleme ka kujun­da­misel abiks. Tea, et oleme alati valmis tege­ma erila­hen­dusi ja nõus sinu ideid ellu viima.

Miks valida trükikoda Lemon Print?

Lemon Print on juba enam kui 10 aastat tegut­se­nud trük­ki­mis­tee­nust pakkuv ette­võ­te. Oleme võit­nud oma klien­ti­de usal­duse ja poole­hoiu oma suure­pä­ra­se kvali­tee­di, hea teenin­duse ja kiire tarne tõttu. Lisaks kasu­ta­me vaid kõige uudse­maid ja kvali­teet­se­maid trük­ki­miseks mõel­dud vahen­deid, et taga­da parim tule­mus sinu trükis­te jaoks.

Tutvu meie tehtud tööde­ga, mis annab hea ülevaa­te meie poolt siia­ni valmi­nud projek­ti­dest. Võib-olla anna­vad need sulle inspi­rat­sioo­ni nii kujun­duse osas kui ka ideid teis­te trükis­te kasutamiseks.

Võta ühen­dust ja leiame koos sinu­ga sulle või su ette­võt­te­le meele­pä­ra­se lahenduse.

Valik populaarsemaid lahendusi —

Lauakolmnurk (püsti)
Lauakolmnurk (pikali)
Lauarääkija jalaga

Küsi personaalset pakkumist