Võta meie­ga ühen­dust – vasta­me sulle esime­sel võima­lu­sel

Plakat

Affischer

Plakat eller affisch är fort­fa­ran­de väldigt popu­lä­ra och de hjäl­per att spri­da reklam­bud­skap på gatan, på försälj­nings­y­tor eller på andra möjli­ga stäl­len på ett effekt­fullt sätt. Det är också ett rela­tivt förmån­ligt sätt att spri­da infor­ma­tion i stör­re format och i stor mängd.

För det mesta tryc­ker man affisch på ett semib­lankt silkes­pap­per, men vid behov kan det även lami­ne­ras eller tryc­kas på ett särskilt mate­ri­al som håller bort fuktig­he­ten.

Plakat/affisch