Võta meiega ühen­dust – vasta­me sulle esime­sel võimalusel

Plakatid

Postrid

Plakat, teise nime­ga poster, on jätku­valt väga popu­laar­ne ning efek­tiiv­ne moodus oma reklaam­sõ­nu­mi­te levi­ta­miseks täna­va­tel, kauban­dus­pinda­del ja kõik­või­ma­li­kes muudes kohta­des. Tege­mist on ka võrd­le­mi­si sood­sa varian­di­ga oma info levi­ta­miseks suure­mas formaa­dis ning suure­mal hulgal.

Enamas­ti trüki­tak­se pool­läi­ki­va­le silk-pabe­ri­le kuid vaja­du­se korral saab katta ka lami­naa­di­ga või trük­ki­da erili­se­ma­te­le mater­ja­li­de­le, mis näiteks niis­ku­se­le pare­mi­ni vastu peavad.

Valik populaarsemaid lahendusi —

Plakat

Küsi personaalset pakkumist