Võta meiega ühen­dust – vasta­me sulle esime­sel võimalusel

Ajakirjad

Ajakir­jad on jätku­valt popu­laar­ne moodus spet­sia­li­see­ri­tud teema­del perioo­di­li­selt inimes­te­le meele­pä­rast infot kätte toime­ta­da. Värvi­li­sed pildid koos põne­va teks­ti­ga luba­vad luge­jal digi­taal­sest kiire rütmi­ga maail­mast välja lüli­tu­da ning teie paku­tud haara­va sisu­ga kvali­teet­selt aega veeta.

Ajakir­jad võivad olla klam­mer­da­tud või liimi­tud köite­ga. Viima­ne on sobi­li­kum mahu­ka­ma­le trüki­se­le ning annab ka veidi hinna­li­se­ma väljanägemise.

Valik populaarsemaid lahendusi —

Klamberköide
Aasklamber
Liimköide
Kammköide (wire‑o)

Küsi personaalset pakkumist