Võta meie­ga ühen­dust – vasta­me sulle esime­sel võimalusel

Tidskrifter

Tidskrif­ter är fort­fa­ran­de aktu­el­la som ett sätt att peri­o­diskt förmed­la tema­tisk infor­ma­tion till läsa­re. Färga­de bilder med spän­nan­de tekst låter männi­skor stänga av från den digi­ta­la värl­den och spen­de­ra kvali­tets­tid med det spän­nan­de inne­hål­let som du erbju­der läsaren.

Tidskrif­ter kan klam­ras eller limmas ihop. Det sista sättet passar bätt­re för stör­re tryck­sa­ker och ger lite mer “dyrt” utseende.

Klamring
Häftklammer
Limbindning
Wire-o-bindning