Võta meiega ühen­dust – vasta­me sulle esime­sel võimalusel

Brošüürid

Kataloogid

Kui sul on ette­võ­te siis ilmsel­gelt soovid oma tooteid või teenu­seid klien­ti­de­le ka pakku­da. Kuigi täna­päe­val on üha popu­laar­sem valik seda teha inter­ne­tis, siis seda haru­kord­sem ning mõju­vam on sinu turun­dus trüki­tud kujul. Eriti, kui selles­se ette­võt­mis­se vala­da piisav hool ja vaev ning valmis­ta­da mida­gi kaunist ning pilku­püüd­vat. Vahel tunneb ka klient naudin­gut sellest, et ennast vilku­va­te ekraa­ni­de maail­mast välja lüli­ta­da ning võtta hetk luge­da-vaada­ta mida­gi analoogset.

Enamas­ti trüki­tak­se kata­loo­gid ja brošüü­rid (broshüü­rid) kvali­teet­se­le kaetud pool­läi­ki­va­le „silk“ pabe­ri­le. Või läiki­va­le „gloss“ pabe­ri­le. Samas veidi käsi­töö­hõn­gu ning miks mitte ka ökoloo­gi­li­se­malt vastu­tus­tund­lik­ku muljet jätab katma­ta paber. See tundub ka vähem kommerts­lik kuid värvi­li­sed pildid näevad kaetud pabe­ri­te­le trüki­tu­na siis­ki ilusamad ja erksa­mad välja.

Köit­mis­või­ma­lus­test üks levi­nu­maid on klam­ber­köi­de. See on üsna liht­ne ning sood­ne meetod õhema­te brošüü­ri­de ning kata­loo­gi­de köit­miseks. Seda saab teha lisaks tava­li­selt klamb­ri­le ka aasklamb­ri­te­ga, mis teevad registraatorite/mappide vahe­le kinni­ta­mise liht­sa­maks (ei pea trüki­se­le endale augu­raua­ga auke sisse tege­ma). Kaaned võivad olla samal pabe­ril, nagu sisu­gi. Või siis vali­da kaane jaoks mõni veidi paksem paber ning miks mitte see ka lami­nee­ri­da, et tule­mus saaks ilusam ning stiil­sem. Klam­ber­köi­te lehe­kül­ge­de arv peaks alati jagu­ma neljaga.

Liim­köi­de sobib hästi veidi pakse­ma­te trükis­te köit­miseks. Kaaned on liim­köi­tel reeg­li­na alati pakse­mast pabe­rist (või ka lausa karton­gist). Selli­ne köit­mis­viis annab tule­mu­seks kind­las­ti palju elegant­se­ma tulemuse.

Kamm­köi­de ehk wire‑o on köit­mis­viis, kus üksi­kud lehed ühest servast augus­ta­tak­se ning traa­di­ga köide­tak­se. Kaaned on tihti samu­ti pakse­mad ning kasu­ta­tak­se ka (läbi­paist­vat) plastikut.

Valik populaarsemaid lahendusi —

Klamberköide
Aasklamber
Liimköide
Kammköide (wire‑o)
Kõvakaas

Küsi personaalset pakkumist