Võta meie­ga ühen­dust – vasta­me sulle esime­sel võima­lusel

Esitteet

Luettelot

Jos sinul­la on yritys, niin luon­nol­li­ses­ti haluat myös tarjo­ta tuot­tei­ta­si tai palve­lui­ta­si asiak­kail­le. Vaik­ka nykyi­sin yhä suosi­tum­pi vaih­toeh­to on tehdä se inter­ne­tis­sä, niin sitä poik­keuk­sel­li­sem­pi ja vaikut­ta­vam­pi on mark­ki­noin­ti­si paine­tus­sa muodos­sa. Varsin­kin, jos tähän toimeen omis­te­taan riit­tä­väs­ti harkin­taa ja vaivaa ja valmis­te­taan jotain kaunis­ta ja huomio­ta herät­tä­vää. Toisi­naan myös asia­kas tuntee nautin­toa siitä, että voi kytkeä itsen­sä vilk­ku­vien näyt­tö­päät­tei­den edes­tä irti ja vara­ta hetken aikaa vastaa­van luke­mi­seen ja katse­le­mi­seen.

Yleen­sä luet­te­lot ja esit­teet paine­taan puoli­kiil­tä­väl­le ”silk” pape­ril­le. Tai kiil­tä­väl­le ”gloss” pape­ril­le. Pääl­lys­tä­mä­tön pape­ri jättää kuiten­kin hieman käsi­työn henkeä ja ehkä­pä myös ekolo­gi­sem­man vastuun­tun­toi­sen vaiku­tel­man. Se vaikut­taa myös vähem­män kaupal­li­sel­ta, mutta väril­li­set kuvat näyt­tä­vät kuiten­kin kauniim­mil­ta ja kirk­kaam­mil­ta pääl­lys­te­tyl­le pape­ril­le painet­tui­na.

Sidon­ta­vaih­toeh­dois­ta yksi ylei­sim­mis­tä on stif­taus. Se on varsin yksin­ker­tai­nen ja edul­li­nen mene­tel­mä ohuem­pien esit­tei­den ja luet­te­loi­den sito­mi­seen. Sen voi tehdä taval­lis­ten niit­tien lisäk­si silmuk­ka­nii­teil­lä, jotka teke­vät mappien väliin kiin­nit­tä­mi­sen helpom­mak­si (ei tarvit­se tehdä paino­tuot­tee­seen itseen­sä rei’ittimellä reikiä). Kannet voivat olla samaa pape­ria kuin sisäl­tö­kin. Tai sitten voi vali­ta kanteen jokin hieman paksum­pi pape­ri tai vaik­ka­pa lami­noi­da se, jolloin tulos on kauniim­pi ja tyylik­kääm­pi. Stif­ta­tun paino­tuot­teen sivu­mää­rän tuli­si aina olla neljäl­lä jaol­li­nen.

Liima­si­dos sopii hyvin hieman paksum­pien paino­tuot­tei­den sito­mi­seen. Liima­si­dok­ses­sa kannet ovat pääsään­töi­ses­ti aina paksum­paa pape­ria (tai jopa karton­kia). Tällai­nen sidon­ta­ta­pa antaa tulok­sek­si varmas­ti paljon tyylik­kääm­män loppu­tu­lok­sen.

Metal­li­kam­pa­si­dos eli wire‑o on sidon­ta­ta­pa, jossa yksit­täi­set lehdet rei’itetään yhdel­tä reunal­ta ja sido­taan metal­li­lan­gal­la. Kannat ovat myös usein paksum­mat ja niis­sä käyte­tään myös (läpi­nä­ky­vää) muovia.

Stiftaus
Silmukkaniitti
Liimasidonta
Metallikampasidonta (wire‑o)
Kova kansi