Võta meiega ühen­dust – vasta­me sulle esime­sel võimalusel

Kupongid

Piletid

Mõne üritu­se või muu ette­võt­mise tarbeks saab trük­ki­da kupon­ge ja pile­teid. Nende­le saab peale kanda unikaal­se koodi ning lisa­da ärare­bi­ta­va osa jaoks ka perfo­rat­sioo­ni. Kupon­gid-pile­tid võivad lisaks eral­di lahtis­te lehte­de­na olla köide­tud klamb­ri või serva­lii­miga ühtseks plokiks, mida on mugav kasutada.

Lisa­da on võima­lik ka erine­vaid turva­ele­men­te nagu spet­siaal­ne värv, holog­raa­fi­li­ne foolium­trükk jms.

Kupon­gid ja pile­tid on võima­lik trük­ki­da ka rullis (rebi­miseks rull perfo­ree­ri­tak­se laseriga).

Valik populaarsemaid lahendusi —

Kupong/pilet perforatsiooniga
Kupong/pilet perforatsiooniga liimplokina
Kupong/pilet perforatsiooniga klammerdatud plokina
Kupongid/piletid rullis (perforatsiooniga)

Küsi personaalset pakkumist