Võta meiega ühen­dust – vasta­me sulle esime­sel võimalusel

Lipurivid

Mõne üritu­se tarbeks või kaup­lus­tes kasu­ta­miseks on nuti­kas idee valmis­ta­da lipu­ri­vi. Tege­mist on stant­si­tud tava­pä­ra­selt kolm­nur­ga­ku­ju­lis­te trükis­te­ga, mis õmmel­dak­se paela külge ning mida saab erine­va­tes­se kohta­des­se üles riputada.

Mater­ja­li­na kasu­ta­tak­se karton­gi või ilmas­ti­ku­kind­lat PVC‑d.

Trükk võib olla ühepool­ne või kahe­pool­ne, pikkus ning lippu­de vahed vasta­valt vajadusele.

Valik populaarsemaid lahendusi —

Lipurivi (vimplid)
Lipurivi (erikujulised)

Küsi personaalset pakkumist