Võta meie­ga ühen­dust – vasta­me sulle esime­sel võima­lusel

Hyllypuhujat

Wobblerit

Vaik­ka kaunis myyn­ti­pak­kaus onkin erit­täin tärkeä tuot­tei­den erot­ta­mi­sek­si hyllyil­lä, toisi­naan asiak­kai­den huomion herät­tä­mi­sek­si tarvi­taan jotain enem­pää. Hyvä ratkai­su siinä tapauk­ses­sa on wobbler eli hylly­pu­hu­ja.

Kysees­sä on pieni neli­kul­mai­nen tai erikois­muo­toi­nen paino­tuo­te, jossa on varsi. Tämä varsi on joko stans­sauk­ses­sa jätet­ty samas­ta mate­ri­aa­lis­ta oleva tai myöhem­min liimat­tu läpi­nä­ky­väs­tä muovis­ta tai metal­lis­ta oleva tms. taipu­va osa. Varren toises­sa pääs­sä on kaksi­puo­li­nen teip­pi, jonka avul­la hylly­pu­hu­ja kiin­ni­te­tään halut­tuun paik­kaan. Hylly­pu­hu­ja itse voi olla joko pape­ri­nen, karton­ki­nen tai vaik­ka­pa muovi­nen.

Monis­sa tapauk­sis­sa hylly­pu­hu­ja on taipu­van varten­sa pääs­sä myös liik­ku­va, ja ohikul­ke­van asiak­kaan aiheut­ta­ma ilma­vir­ta auttaa kiin­nit­tä­vään painet­tuun vies­tiin vielä­kin enem­män huomio­ta.

Lisäk­si on olemas­sa sellai­sia hylly­pu­hu­jia, jois­sa ei ole vart­ta ja jotka kiin­ni­te­tään hyllyyn sopi­vil­la valmis­tuk­sen yhtey­des­sä tehdyil­lä leik­kauk­sil­la.

Hyllypuhuja samaa kappaletta stanssatun varren kanssa
Hyllypuhuja muovivarrella
Hyllypuhuja metallivarrella
Muovinen hyllypuhuja ilman vartta
Kartonkinen hyllypuhuja ilman vartta