Võta meiega ühen­dust – vasta­me sulle esime­sel võimalusel

Riiulirääkijad

Kuigi kaunis müügi­pa­kend on väga oluli­ne riiu­li­tel kauba eris­ta­miseks, on vahel vaja klien­ti­de tähe­le­pa­nu ärata­miseks mida­gi enamat. Hea lahen­dus selli­sel puhul on wobb­ler ehk riiu­li­rää­ki­ja, mis annab ideaal­selt edasi infor­mat­sioo­ni uuest kampaa­niast või tootest. Tege­mist on sood­sa, kuid efek­tiiv­se viisiga, kuidas ärata­da klien­ti­de tähe­le­pa­nu ja teki­ta­da huvi toote vastu kire­va­te riiu­li­te vahel.

Milline riiulirääkija valida?

Tege­mist on väike­se neli­nurk­se või eriku­ju­li­se trüki­se­ga, millel on „saba“ taga. See saba on kas stant­si­misel jäetud samast mater­ja­list või hiljem külge klee­bi­tud läbi­pais­tev plas­tik, metal­list pain­duv või muu sarna­ne. Saba teises otsas on kahe­pool­ne teip, mille abil riiu­li­rää­ki­ja soovi­tud kohta kinni­ta­tak­se. Riiu­li­rää­ki­ja ise võib olla nii pabe­rist, karton­gist kui ka plastikust.

Palju­del juhtu­del on riiu­li­rää­ki­ja oma pain­du­va saba otsas ka liikuv ning mööda kõndi­va klien­di teki­ta­tud õhuvool aitab trüki­tud sõnu­mi­le veel­gi enam tähe­le­pa­nu püüda. Lisaks on olemas selli­sed riiu­li­rää­ki­jad, mis on ilma saba­ta ja kinni­ta­tak­se riiu­li külge vasta­va­te toot­mise käigus tehtud lõige­te abil.

Riiu­li­rää­ki­ja­de kujun­dus peaks olema atrak­tiiv­ne ja pilku­püü­dev.  Selleks, et disain vastaks riiu­li­rää­ki­ja formaa­di­le, tutvu ise või koos kujun­da­ja­ga meie nõue­te­ga, et valmis­ta­da ette failid. Vaja­du­sel võime olla abiks ka kujun­da­mise osas Lisaks soovi­ta­me tutvu­da meie tehtud tööde­ga. Nii on kindel, et riiu­li­rää­ki­ja on sobi­va disai­ni­ga ning saate võima­lu­sel meie tehtud projek­ti­de seast inspi­rat­sioo­ni juur­de. Igata­hes teeme valmis proto­tüü­bi enne lõplik­ku viimist­lust, et olla kindel toote sobivuses.

Miks valida trükikoda Lemon Print?

Lemon Print on juba üle 10 aasta tegut­se­nud ette­võ­te. Oleme trüki­teh­no­loo­gia vallas võit­nud klien­ti­de usal­duse ja heaks­kiidu meie kvali­teet­se toodan­gu, hea klien­di­tee­nin­duse ja kiire tarne tõttu. Meie trüki­ko­da kasu­tab kõige kaas­aeg­se­maid tehno­loo­giaid, et taga­da parim tule­mus – näiteks paku­me hea kvali­tee­di­ga ofset­trük­ki ja võima­lus­te­roh­ket digi­trük­ki. Valmis­ta­me koos­töös teiega teile sobi­va riiu­li­rää­ki­ja – nii suuru­ses, disai­nis kui ka kujult. Samu­ti oleme avatud erila­hen­dus­te­le ning nõus sinu ideed ellu viima.

Võta meiega ühen­dust ja leiame ühes­koos sinu­le või sinu ette­võt­te­le sobi­va lahenduse!

Valik populaarsemaid lahendusi —

Riiulirääkija ühes tükis stantsitud sabaga
Riiulirääkija plastikust sabaga
Riiulirääkija metallist sabaga
Plastikust ilma sabata riiulirääkija
Kartongist ilma sabata riiulirääkija

Küsi personaalset pakkumist