Võta meie­ga ühen­dust – vasta­me sulle esime­sel võimalusel

Kalenterit

Seinäl­le ripus­tet­tuun kalen­te­riin vilkai­se­mi­ses­sa tai pöydäl­lä olevaan kalen­te­riin vilkai­se­mi­ses­sa on jotain tuttua ja turval­lis­ta, joka on työym­pä­ris­tön erot­ta­ma­ton osa.

Miksi­pä ei voisi vali­ta oman yrityk­sen symbo­lii­kal­la varus­tet­tu kalen­te­ri ja lahjoit­taa sellai­sia asiak­kail­le ja yhteistyökumppaneille?

Seinä­ka­len­te­ri voi olla perin­tei­nen ”Trio”, jossa edel­li­nen, kulu­va ja tule­va kuukausi ovat toisen­sa kohdal­la rivis­sä, ja taus­tal­le sekä ylim­pään ripus­tus­si­vuun on painet­tu yrityk­sen valit­se­ma muotoi­lu. Tai sitten voi tehdä aivan yksi­löl­li­sen kalen­te­ri, jossa jokais­ta sivua kohti on oma kuukau­ten­sa ja ylhääl­lä kalen­te­rin kohdal­la huomio­ta herät­tä­vä muotoi­lu. Tällai­set kalen­te­rit sido­taan yleen­sä metal­li­kam­pa­si­don­nal­la (wire‑o), yksin­ker­tai­sem­mat versiot voi sitoa myös stif­taa­mal­la. Seinä­ka­len­te­rin erot­ta­ma­ton osa on myös ripus­tus­rei­kä ja metal­li­kam­pa­si­dok­sen osal­ta voi lisä­tä myös ripustuskoukun.

Pöytä­ka­len­te­ri on karton­gis­ta valmis­tet­tu pitkäl­leen asetet­tu kolmio­ta muis­tut­ta­va pohjal­la varus­tet­tu paino­tuo­te, johon on lisät­ty kalen­te­rin sivut. Kaunis pöytä­ka­len­te­ri on tyyli­käs osa jokais­ta toimis­toa ja erit­täin teho­kas tapa toimit­taa yritys­tä koske­vaa tietoa tärkei­den henki­löi­den näkyville.

Pöytäkalenteri
Seinäkalenteri (sfiftaus)
Seinäkalenteri (metallikampasidos)
Seinäkalenteri (trio maxi)