Võta meiega ühen­dust – vasta­me sulle esime­sel võimalusel

Kalendrid

Seinal rippu­va­le kalend­ri­le pilgu heit­mis­es või laual seis­va laua­ka­lend­ri kiikamises on mida­gi tuttav­lik­ku ja kind­lat, mis on ühe töökesk­kon­na lahu­ta­ma­tu osa. Miks mitte vali­da kalen­der oma firma sümboo­li­ka kande­pin­na­na ning kinki­da neid oma töökaas­las­te­le, klien­ti­de­le ja koostööpartneritele?

Milline kalender valida?

Seina­ka­len­der võib olla kas klas­si­ka­li­ne või „Trio“, kus ükstei­se kohal reas eelmi­ne, käes­olev ja saabuv kuu ning taust ja ülemi­ne ripu­ta­tav leht on trüki­tud ette­võt­te kujun­du­se­ga. Võima­lik on teha klas­si­ka­li­sest kalend­rist ka päris omanäo­li­ne kalen­der, kus iga lehe kohta on oma kuu ning üleval kalend­ri kohal pilku­püü­dev kujun­dus. Köide­tak­se selli­sed kalend­rid enamas­ti kamm­köi­tes (wire‑o) või liht­sa­mad varian­did võib köita ka klam­ber­köi­tes. Seina­ka­lend­ri lahu­ta­ma­tuks osaks on ka ripu­tuseks auk ning kamm­köi­te puhul on võima­lik lisa­da ka metal­list riputuskonks.

Laua­ka­len­der on karton­gist küli­li keera­tud kolm­nurka meenu­ta­va põhja­ga trükis, mille­le on lisa­tud kalend­ri lehed. Kaunis laua­ka­len­der on iga konto­ri stiil­ne osa ning väga tõhus viis ette­võt­te infor­mat­sioo­ni olulis­te inimes­te silme ees hoidmiseks.

Kalend­ri­te köit­miseks kasu­ta­tak­se enamas­ti kamm­köi­det, vahel ka klam­ber­köi­det. Kamm­köi­de ehk wire‑o on köit­mis­viis, mille puhul augus­ta­tak­se lehte­de serv ning köide­tak­se traa­dist aasa­dest jada­ga (välja näeb see nagu traa­dist rõngas­te rida). Tihti on traat kaetud plas­ti­kust värvi­li­se kihi­ga. Kui ilma katte­ta traat on hõbe­da­ne, siis kaetud traa­did on erine­vat värvi, mille­st enam­le­vi­nud valge ja must. Kuna kamm­köi­te puhul on lehed üksi­kult lahti lõiga­tud, siis on järg­mist kuud ette pööra­ta liht­sam ning soovi korral saab lehe kalend­rist ka kerge­mi­ni ja jälgi jätma­ta välja rebi­da. Klam­ber­köi­te puhul voldi­tak­se leht pooleks ning klam­mer­da­tak­se keskelt kahe väike­se metall­klam­briga (nagu ajaki­ri või brošüür). Selli­se köit­mis­mee­to­di puhul ei ole küll kalend­ri lehti niivõrd mugav edasi pööra­ta aga kalend­ri valmis­ta­mi­ne on veidi liht­sam ja kiirem.

Selleks, et saak­si­me koos valmis­ta­da sulle ja su ette­võt­te­le sobi­va või meele­pä­ra­se kalend­ri, pea nõu oma ette­võt­te kujun­da­ja­ga ning tutvu meie nõud­mis­te­ga. Soovi­ta­me ka tutvu­da meie tehtud tööde­ga, mis annab ülevaa­te siia­ni meie poolt tehtud projek­ti­dest või on ehk isegi sulle inspi­rat­sioo­niks, millist kalend­rit või toodet soovid endalegi.

Miks usaldada Lemon Printi?

Lemon Print on juba üle 10 aasta tegut­se­nud trüki­ko­da, kes pakub kvali­teet­set ja usal­dus­väär­set trüki­tee­nust kaas­aeg­se tehno­loo­gia abil. Kasu­ta­me nii ofset- kui ka digi­trük­ki ning trüki­me vaja­li­ku vasta­valt omadus­te­le vasta­va­le pabe­ri­le, et trükk püsiks peal kind­lalt. Ofset-trüki puhul on kvali­teet küll kõrgem ning  sobib hästi suure­mas kogu­ses trükis­te prin­ti­miseks. Väike­se kogu­se puhul kasu­ta­tak­se digi­trük­ki, mis annab samu­ti suure­mat võima­lust personaliseerimiseks.

Lisa­kü­si­mus­te korral võta meiega kind­las­ti ühen­dust, kuna ainult koos suuda­me leida sulle sobi­va lahenduse.

Valik populaarsemaid lahendusi —

Lauakalender
Seinakalender (klamberköide)
Seinakalender (kammköide)
Seinakalender (Trio Maxi)

Küsi personaalset pakkumist