Võta meie­ga ühen­dust – vasta­me sulle esime­sel võimalusel

Kalendrar

Vi kastar blic­kar på kalend­rar som häng­er på väggen och det är något väldigt bekant för oss alla, samti­digt är en kalen­der på väggen arbets­mil­jöns oskilj­bar del.

Varför inte bestäl­la kalend­rar med sitt före­tags symbo­ler och skän­ka dem till kunder och partners?

En vägg­ka­len­der kan vara en klas­sisk “Trio” var det före­gå­en­de, löpan­de och komman­de månad går i tre rader ovan­på varand­ra och det övre häng­ba­ra arket inne­hål­ler före­ta­gets symbo­ler. Eller man kan göra på ett annat sätt – varje ark kan motsva­rar en månad och iögon­fal­lan­de design kan läggas till ovan­för kalen­dern. Såda­na kalend­rar bindas vanligt­vis med wire-o-bind­ning och de enkla­re vari­an­ter­na kan även klam­ras. Vägg­ka­len­derns oskilj­bar del är ett perfo­re­rad hål för att hänga upp kalen­dern och vid wire-o-bind­ning kan vi lägga till metall­ha­kan för att kunna hänga kalendern.

En bordska­len­der är en tryck­sak som är triang­el­ak­tig och står på sidan och inne­hål­ler kalen­de­rark. En skön bordska­len­der är stilig kontors­före­mål och det är ett effek­tivt sätt att hålla infor­ma­tion fram­för vikti­ga perso­ners ögon.

Bordskalender
Väggkalender (med klamring)
Väggkalender (wire-o-bindning)
Väggkalender (trio maxi)