Võta meie­ga ühen­dust – vasta­me sulle esime­sel võimalusel

Kaulakortit

Kun järjes­tät konfe­rens­sin, messut tai muun suur­ti­lai­suu­den, johon tulee suuri määrä ihmi­siä, on käte­vää valmis­taa kaula­kor­tit, jois­sa on henki­lön nimi ja muut tarvit­ta­vat tiedot. Nämä tiedot voi jokai­sen henki­lön tiedoil­la varus­tet­tu­na suoraan painos­sa lisä­tä pape­ri­seen tai karton­ki­seen kort­tiin. Kestä­väm­män tulok­sen kosteut­ta ja kulu­mis­ta vastaan antaa lami­noin­ti­tas­kun lisääminen.

Mate­ri­aa­lik­si voi vali­ta myös synteet­ti­sen paino­pa­pe­rin (muovi), joka muut­taa paine­tun kortin välit­tö­mäs­ti kosteut­ta kestä­väk­si. Kulu­mis­ta vastaan voi lisä­tä taval­li­sen laminaatin.

Kaula­kort­tiin reiän poraa­mi­sen jälkeen siihen on help­po kiin­nit­tää nauha, jonka avul­la tilai­suu­den osal­lis­tu­ja voi lait­taa sen itsel­leen kaulaan.

Paperinen tai kartonkinen nauhalla varustettu kaulakortti laminointitaskussa
Muovinen nauhalla varustettu kaulakortti