Võta meie­ga ühen­dust – vasta­me sulle esime­sel võimalusel

Passerkort

Om du orga­ni­se­rar en konfe­rens, en mässa eller ett annat stör­re evene­mang vart kommer stort antal männi­skor, då är det lämp­ligt att bestäl­la nack­häng­a­re med männi­skor­nas namn och annan behöv­lig infor­ma­tion. Den infor­ma­tio­nen till­sam­mans med varje persons uppgif­ter går lätt att över­fö­ra till pappers- eller papp­kort direkt i tryc­ke­ri. Kortet kan sena­re kaps­las i en plast­fic­ka för bätt­re håll­bar­het och för skydd mot fuktighet.

Som mate­ri­al går det att välja synte­tiskt tryck­pap­per (plast) som ska skyd­da tryck­sa­ken mot fuktig­het. För håll­bar­he­tens skull kan man lami­ne­ra kortet.

Efter perfo­re­ring­en av nack­häng­ern är det lämp­ligt att fästa ett band på den så att perso­nen som kommer till evene­mang­et skul­le kunna hänga nack­häng­ern runt halsen.

Nackhängere med band i papper eller papp med plastficka
Neckhanger i plast med band