Võta meiega ühen­dust – vasta­me sulle esime­sel võimalusel

Kaelakaardid

Kui korral­dad konve­rent­si, messi või muud suurüri­tust, kuhu tuleb kokku suurel hulgal inime­si, siis on kasu­lik ette valmis­ta­da kaela­kaar­did inim­ese nime ja muu vaja­li­ku infor­mat­sioo­ni­ga. Selle info saab iga isiku andme­te­ga otse trükis muga­valt peale kanda pabe­rist või karton­gist kaar­di­le. Vastu­pi­da­va­ma tule­mu­se niis­ku­se ja kulu­mise vastu annab tasku­la­mi­naa­di lisamine.

Mater­ja­liks on võima­lik vali­da ka süntee­ti­li­ne trüki­pa­ber (plas­tik), mis muudab trüki­tud kaar­di kohe­selt niis­ku­se­le vastu­pi­da­vaks. Kulu­mise vastu on võima­lik lisa­da tava­li­ne laminaat.

Kaela­kaar­di­le augu puuri­mise järel on kerge sinna kinni­ta­da peal, mille abil üritu­sel osale­ja selle endale kaela saab panna.

Valik populaarsemaid lahendusi —

Paberist või kartongist paelaga kaelakaart taskulaminaadis
Plastikust kaelakaart paelaga

Küsi personaalset pakkumist