Võta meie­ga ühen­dust – vasta­me sulle esime­sel võima­lusel

Käyntikortit

Käyn­ti­kor­tit ovat perin­tei­nen tapa antaa omat yhteys­tie­dot toisel­le henki­löl­le. Se on myös mahdol­li­suus jättää itses­tä hyvä vaiku­tel­ma, jossa hyvin toteu­tet­tu ja mieleen­pai­nu­va käyn­ti­kort­ti on apuna.

Käyn­ti­kort­te­ja tehdään monia eri koko­ja. Viros­sa ylei­sin on epäi­le­mät­tä formaat­ti 90 x 50 mm, mutta muual­la lähi­mais­sa voi tava­ta myös koko­ja 90 x 55 mm tai 85 x 55 mm. Halut­taes­sa voi käyn­ti­kor­tin tehdä tietys­ti aivan itse valit­tu­jen mitto­jen ja muodon mukaan. Se saat­taa olla paljon mieleen­pai­nu­vam­pi, mutta käyn­ti­kort­ti­te­li­nei­siin sellai­set kortit eivät vält­tä­mät­tä mahdu.

Perin­tei­nen edul­li­nen käyn­ti­kort­ti on painet­tu paksum­mal­le pape­ril­le tai hieman jäykem­mäl­le karton­gil­le. Käytös­sä on myös monen­lai­sia mate­ri­aa­le­ja, jotka jättä­vät sävyl­lään ja pinta­vii­meis­te­lyl­lään hienos­tu­neem­man vaiku­tel­man. Lami­noin­ti voi antaa pinnal­le suojan ja hieman vaikut­ta­vam­man ulko­näön. Lami­naat­te­ja on usei­ta — kiil­tä­vä, matta ja pehmeä­pin­tai­nen soft-touch.

Erilai­sil­la jälki­kä­sit­te­ly­mah­dol­li­suuk­sil­la käyn­ti­kor­tis­ta voi luon­nol­li­ses­ti tehdä vielä­kin yksi­löl­li­sem­män. Esimer­kik­si mustal­le (tai jonkin muun­vä­ri­sel­le) paksul­le väril­li­sel­le pape­ril­le voi painaa valkoi­sen teks­tin ja logot tai muut yksi­tyis­koh­dat tehdä hopei­sel­la tai kultai­sel­la folio­pai­nol­la tai käyt­tää vaik­ka­pa kiil­tä­vää kohde­lak­kaa. Samoin on mahdol­lis­ta liima­ta erivä­ri­set ja ‑paksui­set mate­ri­aa­lit yhteen ja siten luoda poik­keuk­sel­li­sen mieleen­pai­nu­va (ja paksum­pi) käyn­ti­kort­ti.

Käyntikortti
Pyöreäreunainen käyntikortti
Käyntikortit rasiassa
Monikerroksinen käyntikortti