Võta meiega ühen­dust – vasta­me sulle esime­sel võimalusel

Visiitkaardid

Visiit­kaar­did on klas­si­ka­li­ne viis kelle­ga­gi kohtu­des oma kontaktin­for­mat­sioo­ni andmiseks. Samas on see võima­lus ka jätta endast hea mulje, milleks hästi teos­ta­tud ning meel­de­jääv visiit­kaart abiks on.

Visiit­kaar­te tehak­se mitmes erine­vas suuru­ses. Eestis on levi­n­uim kaht­le­ma­ta 90 x 50 mm formaat, samas mujal lähi­rii­ki­des võib koha­ta neid ka 90 x 55 mm või 85 x 55 mm mõõdus. Soovi korral võib muidu­gi visiit­kaar­di teha hoopis isemõõ­tu ja omalaad­se kuju­ga. See võib olla palju meel­de­jää­vam, kuid visiit­kaar­di­hoid­ja­tes­se selli­sed kaar­did ei pruu­gi mahtuda.

Klas­si­ka­li­ne sood­ne visiit­kaart on trüki­tud pakse­ma­le pabe­ri­le või veidi jäige­ma­le karton­gi­le. Samas kasu­ta­tak­se ka mitme­su­gu­seid mater­ja­le, mis oma tooni või pinna­vii­mist­lu­se­ga eksklu­siiv­se­ma mulje jäta­vad. Pinna­le kait­se ning veidi erili­se­ma väli­mu­se võib anda ka lami­nee­ri­mi­ne. Lami­naa­te on mitmeid — läikiv, matt ja pehme pinna­ga soft-touch.

Erine­vad järel­tööt­luse võima­lu­sed võivad visiit­kaar­di muidu­gi veel­gi omanäo­li­se­maks muuta. Näiteks musta­le (või mõnes muus värvis) paksu­le värvi­li­se­le pabe­ri­le saab trük­ki­da valge teks­ti ning logod või muud detai­lid teha hõbe­da­se või kuld­se foolium­trü­ki­ga või kasu­ta­da hoopis läiki­vat koht­lak­ki. Samu­ti on võima­lik erine­va värvi ning paksu­se­ga mater­ja­lid omava­hel kokku liimi­da ning sel moel eriti meel­de­jääv (ja paksem) visiit­kaart luua.

Valik populaarsemaid lahendusi —

Visiitkaart
Ümardatud nurkadega visiitkaart
Visiitkaardid karbis
Mitmekihiline visiitkaart

Küsi personaalset pakkumist