Võta meie­ga ühen­dust – vasta­me sulle esime­sel võimalusel

Visitkort

Visit­kort är ett klas­siskt sätt att ge infor­ma­tion om sig själv när man träf­far någon. Samti­digt är det också en bra möjlig­het att lämna ett bra intryck av sig, och ett välre­a­li­se­rat och oför­glöm­ligt visit­kort hjäl­per till med det.

Visit­kort till­ver­kas i flera olika stor­le­kar. Den popu­lä­ras­te stor­le­ken i Estland är otvi­vel­ak­tigt 90 x 50 mm, samti­digt som i grann­län­der kan det vara 90 x 55 mm eller 85 x 55 mm. Vi kan även till­ver­ka visit­kort i stor­lek enligt kundens önske­mål och med särskild design. Såda­na visit­kort kan vara mycket mer iögon­fal­lan­de men kanske rymmer inte i visitkortshållare.

Klas­siskt gynn­samt visit­kort trycks på tjoc­ka­re papper eller på lite hårda­re papp. Man använ­der olika mate­ri­al för att lämna mer exklu­sivt intryck tack vare färg­to­nen eller ytbe­hand­ling­en. Lami­ne­ring­en kan ge skyd­det för ytan eller lite mer speci­ellt utse­en­de. Vi erbju­der blank, matt och soft-touch lami­ne­ring med mjukt yta.

Olika möjlig­he­ter på efter­be­hand­ling­en kan natur­ligt­vis göra ett visit­kort ännu mer speci­ellt. Till exem­pel går det att tryc­ka vit text eller logo­typ eller andra detal­jer på tjock färg­pap­per med använd­ning av silver- eller guld foli­e­tryck, eller använ­da blank spot­lack. Det är även möjligt att lima ihop mate­ri­al av olika färger och olika tjock­le­kar och på detta sätt skapa särskilt iögon­fal­lan­de (och tjoc­ka­re) visitkort.

Visitkort
Visitkort med avrundade kanter
Visitkort i box
Visitkort i flera lager