Võta meie­ga ühen­dust – vasta­me sulle esime­sel võimalusel

Kirjat

Vaik­ka inter­ne­tis­sä leviä­vä kirjoi­tus onkin valloit­ta­nut maail­man myrs­kyn tavoin, kirja on loput­to­mas­ti muutet­ta­van digi­taa­li­sen teks­tin ohel­la lopul­li­sem­pi ja siten luotet­ta­vam­pi ja arvo­val­tai­sem­pi. Kirjo­ja voi tosin nykyi­sin lukea tieto­ko­neen ja puhe­li­men näytöis­tä ja on olemas­sa myös erityi­siä luku­lait­tei­ta, jotka simu­loi­vat painet­tua teks­tiä, mutta kaunii­seen painet­tuun kirjaan digi­taa­lis­ta maail­maa ei voi verratakaan.

Kirjat voi valmis­taa sekä yksin­ker­tai­sem­pa­na liima­si­dok­se­na että perin­tei­se­nä kova­kan­ti­se­na versio­na. Viime­mai­nit­tu on kuin symbo­li, joka on syöpy­nyt syväl­le kollek­tii­vi­seen tietoi­suu­teem­me, ikään kuin disket­ti­mer­kin­tä tiedos­to­jen tallen­ta­mi­seen (vaik­ka nuorem­pi suku­pol­vi ei toden­nä­köi­ses­ti edes tiedä, mikä sellai­nen disket­ti on...).

Stiftaus
Silmukkaniitti
Liimasidonta
Metallikampasidonta (wire‑o)
Kova kansi