Võta meie­ga ühen­dust – vasta­me sulle esime­sel võimalusel

Böcker

Även om inter­net har eröv­rat värl­den är boken vid sidan av den digi­ta­la texten fort­fa­ran­de mer trovär­dig och kompe­tent. Böcker­na går natur­ligt­vis att läsa idag på dator- eller tele­fonskärm och det finns även speci­el­la läsplat­tor som simu­le­rar det tryck­ta ordet, men den digi­ta­la värl­den kan inte konku­re­ra med en skön tryckt bok.

Böcker­na går att till­ver­kas med en enkla­re limbind­ning eller som en klas­sisk vari­ant med hårt omslag. Det sista är som en symbol som ligger i vårt kollek­ti­va under­med­vet­na, precis som en diskett för att spara filer (fast den yngre gene­ra­tio­nen kanske inte vet vad är disket­ten för någonting…).

Klamring
Häftklammer
Limbindning
Wire-o-bindning
Hårt omslag