Võta meiega ühen­dust – vasta­me sulle esime­sel võimalusel

Raamatud

Kuigi inter­ne­tis leviv kirja­sõ­na on vallu­ta­nud maail­ma tormi­na, siis raamat on igimuu­tu­va digi­taal­se teks­ti kõrval lõpli­kum ning seelä­bi usal­dus­väär­sem ning auto­ri­teet­sem. Raama­tu­id küll saab täna­päe­val luge­da arvu­ti- ning tele­fo­niekraa­ni kaudu ja olemas on ka spet­siaal­sed luge­rid, mis simu­lee­rivad trüki­tud kirja­sõ­na, kuid ühe kauni trüki­tud raama­tu vastu digi­maa­ilm ei saa.

Raama­tu­id on võima­lik valmis­ta­da nii liht­sa­ma liimi­tud köite­na kui ka klas­si­ka­li­se kõva­kaa­ne­li­se varian­di­na. Viima­ne on kui sümbol, mis on meie kollek­tiiv­ses­se tead­vus­se süga­va­le söövi­ta­tud, juskui diske­ti­märk faili­de salves­ta­miseks (kuigi noorem põlv­kond tõenäo­li­selt isegi ei tea, misasi see diskett on...).

Valik populaarsemaid lahendusi —

Klamberköide
Aasklamber
Liimköide
Kammköide (wire‑o)
Kõvakaas

Küsi personaalset pakkumist