Võta meie­ga ühen­dust – vasta­me sulle esime­sel võimalusel

Liimalehtiöt

Kirjepaperilehtiöt

Muistilehtiöt

Muis­tiin­pa­no­jen kirjoit­ta­mi­nen pape­ril­le on tuttua ja teho­kas­ta. Sen sijaan, että otet­tai­siin tulos­ti­mes­ta valkoi­sia A4-arkke­ja, on muka­vam­paa käyt­tää yhdes­tä reunas­ta siis­tis­ti lehtiök­si liimat­tua kirje­pa­pe­ri­leh­tiö­tä, muis­ti­leh­tiö­tä ja liimalehtiötä.

Tässä yhtey­des­sä on varsin tärke­ää sekin, että tällai­sen lehtiön sivut voi painat­taa ja niihin voi lisä­tä ruudu­kon tai viivas­ton. Ja johon­kin lehden reunaan voi sijoit­taa yrityk­sen logon, joka on myös hyvä tapa toimit­taa oma vies­ti asiak­kai­den ja yhteis­työ­kump­pa­nien työpöydille.

Muotoi­lu voi olla joka sivul­la sama (siten muis­ti­leh­tiöi­tä on myös edul­li­sem­pi valmis­taa) tai tarvit­taes­sa myös joka sivul­la erilai­nen. Lehtiön alle liima­taan taval­li­ses­ti paksum­paa pape­ria tai karton­kia oleva lehti, joka lisää tuke­vuut­ta. Tai sitten perä­ti sidon­ta­pah­vi­nen sivu, joka lisää huomat­ta­vas­ti jäyk­kyyt­tä ja antaa mahdol­li­suu­den käyt­tää lehtiö­tä myös pöydän pintaan tukematta.

Liima­leh­tiön voi valmis­taa sellai­se­na­kin, jossa sen pääl­lim­mäi­se­nä on karton­ki­nen kansi ja lehtiö paljas­tuu, kun kansi avataan.

Liimalehtiö
Kannellinen liimalehtiö