Võta meie­ga ühen­dust – vasta­me sulle esime­sel võimalusel

Limblock

Skrivblock

Anteckningsblock

Att göra anteck­ning­ar på papper är bekant och effek­tivt. I stäl­let för att ta ett vitt A4 pappers­blad från skri­va­ren är det sköna­re att använ­da ett limblock, skriv­block eller anteck­nings­block som alla har limbindningen.

De är bra att veta att papper­sark går att tryc­ka och täcka med rutmöns­ter eller linje­ra. Och någon­stans på kanten kan vi sätta före­ta­gets logo­typ vilket också är ett sätt att leve­re­ra infor­ma­tio­nen på kunder­nas och part­ners bord på ett effek­tivt sätt.

Design kan vara lika­dan på varje papper­sark (då är till­verk­ning­en förmån­li­ga­re) eller vid behov även olik på varje ark. Det sista arket i bloc­ket är vanligt­vis av tjoc­ka­re papper eller papp, då är bloc­ket mer stöd­digt. Eller till och med använ­da bokbin­darsark som ger stör­re stel­het och låter använ­da bloc­ket utan att stöda det mot bordet.

När det gäller limblock kan vi till­ver­ka det på så sätt så att dess främ­re sida är täckt med kartong­om­slag och sedan går vanli­ga pappersark.

Limblock
Limblock med omslag