Võta meiega ühen­dust – vasta­me sulle esime­sel võimalusel

Liimplokid

Kirjaplokid

Märkmeplokid

Pabe­ri­le märk­me­te tege­mi­ne on tuttav­lik ning efek­tiiv­ne. Prin­te­rist valge­te A4 lehte­de haara­mise asemel on mõnu­sam selleks kasu­ta­da kenas­ti ühest servast plokiks liimi­tud kirja­plok­ki, märk­me­plok­ki, liimplokki.

Muidu­gi on siin­ko­hal üsna oluli­ne ka see, et selli­se ploki lehed saab trük­ki­da ning katta ruutu­de või joon­te­ga. Ning kuhu­gi lehe serva paigu­ta­da ette­võt­te logo, mis on järje­kord­ne moodus oma infor­mat­sioon kasu­li­kul viisil klien­ti­de ning koos­töö­part­ne­ri­te lauda­de­le viimiseks.

Kujun­dus võib olla igal lehel sama (nii on märk­me­plok­ki ka sood­sam toota) või vaja­du­sel ka igal lehel erinev. Alla liimi­tak­se ploki­le tava­li­selt pakse­mast pabe­rist või karton­gist leht, mis lisab toekust. Või ka lausa köite­pa­pist leht, mis lisab märki­mis­väär­selt jäikust ning lubab plok­ki kasu­ta­da ka ilma laua­pin­na­le toetamata.

Liim­p­lok­ki on võima­lik valmis­ta­da ka selli­se­na, kus selle peal­mi­ne külg on kaetud karton­gist kaane­ga ning plokk paljas­tub kaane avamise järel.

Valik populaarsemaid lahendusi —

Liimplokk
Kaanega liimplokk

Küsi personaalset pakkumist